Language of document : ECLI:EU:F:2008:12

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

31 януари 2008 година

Дело F-99/05

Günter Wilms

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2004 г. — Предоставяне на точки за предимство — Прилагане във времето на разпоредбите на новия Правилник“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Wilms по-специално иска отмяната на решението на Комисията, с което се определя общият брой точки, предоставени му в резултат на процедурата за повишаване за 2004 г., и на решението името му да не се вписва в списъка на длъжностните лица, повишени в степен A 5, въз основа на тази процедура

Решение: Отменя решението, с което се определя общият брой точки на жалбоподателя в хода на процедура за повишаване за 2004 г. и решението той да не бъде повишен в рамките на тази процедура. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Комисията понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Повишаване — Приложими норми — Процедура по повишаване за 2004 г.

(член 6, втора алинея от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Повишаване — Приложими норми — Процедура по повишаване за 2004 г.

(член 45 от Правилника за длъжностните лица; член 2 от Регламент № 723/2004 на Съвета)

3.      Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

4.      Длъжностни лица — Жалба — Правен интерес

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Член 6, втора алинея от приложение XIII към Правилника има за цел определяне не на редакцията на Правилника, приложима за процедурата по повишаване за 2004 г., а на редакцията, с която се регламентират последиците от решенията за повишаване, взети въз основа на тази процедура по повишаване. С тази разпоредба трябва да се гарантира на длъжностните лица, решението за повишаване на които е прието в края на 2004 г., но чието повишаване влиза в сила на дата, предхождаща 1 май 2004 г., че те биха получили същите предимства, свързани с кариерата, произтичащи от повишаването им — по-специално по отношение на повишаването в степен — като произтичащите от решението за повишаване, прието преди влизането в сила на Правилника, изменен с Регламент № 723/2004.

(вж. точка 47)

2.      При липсата на разпоредби, които предвиждат дерогация от принципа за непосредствената приложимост на новите норми, съдържащи се в Регламент № 723/2004, с който, считано от 1 май 2004 г., се изменят Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, член 45 от Правилника, изменен с този регламент, е непосредствено приложим от влизането в сила на този регламент. Следователно Комисията не е можела законосъобразно да прилага през ноември 2004 г. разпоредби от член 45 от стария правилник, отменени с този регламент, за да приеме решението, с което се определя общият брой точки за заслуги на длъжностно лице въз основа на процедура за повишаване за 2004 г., и решението той да не бъде повишен въз основа на тази процедура.

(вж. точки 52 и 53)

3.      Незаконосъобразно е решение на Комисията, с което в рамките на процедурата за повишаване за 2004 г. се определя общият брой точки за заслуги на длъжностно лице, без да се вземат предвид двата допълнителни критерия, съдържащи се в член 45 от Правилника, в редакцията му, която е в сила от 1 май 2004 г., а именно използването от длъжностното лице при упражняване на функциите му на езици, различни от езика, чието задълбочено владеене той е удостоверил към момента на назначаването му, а според случая и нивото на носената от него отговорност.

Незаконосъобразността на това решение води до незаконосъобразност на решението това длъжностно лице да не бъде повишавано, в случай че ново сравнително съпоставяне на кандидатурите, при което тези два критерия се отчитат, може да има за последица една напълно различна преценка на заслугите на длъжностното лице от страна на по-висшестоящите в йерархията органи и евентуално да позволи на посоченото длъжностно лице да достигне тавана на повишение, определен за тази процедура.

(вж. точки 55, 57 и 59—61)

4.      Жалбата е допустима само ако жалбоподателят има личен интерес обжалваният от него акт да бъде отменен. Дадено длъжностно лице може с основание да се счита за засегнато вследствие на списък на повишени длъжностни лица и така да има личен интерес да иска отмяната му само ако името му не е включено в него, когато тези повишавания не са пречка за неговото собствено повишаване въз основа на процедура за сравнително съпоставяне на заслугите съгласно член 45 от Правилника. Следователно исканията този списък да бъде отменен в неговата цялост са недопустими.

(вж. точки 65—67)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 21 ноември 1996 г., Michaël/Комисия, T‑144/95, Recueil FP, стp. I‑A‑529 и II‑1429, точка 31; 28 септември 2004 г., MCI/Комисия, T‑310/00, Recueil, стp. II‑3253, точка 44