Language of document : ECLI:EU:F:2008:12

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

31 päivänä tammikuuta 2008


Asia F-99/05


Günter Wilms

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2004 ylennyskierros – Etusijapisteiden myöntäminen – Uusien henkilöstösääntöjen säännösten ajallinen soveltamisala 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Günter Wilms vaatii muun muassa kumoamaan komission päätöksen, jolla hänelle vahvistetaan vuoden 2004 ylennyskierrokselle myönnettyjen pisteiden kokonaismäärä, ja päätöksen, jolla hänen nimeään ei oteta palkkaluokkaan A 5 kyseisellä kierroksella ylennettyjen virkamiesten luetteloon.

Ratkaisu: Päätös, jolla vahvistetaan kantajan pisteiden kokonaismäärä vuoden 2004 ylennyskierroksen päätteeksi, ja päätös, jolla hänet jätetään ylentämättä kyseisellä ylennyskierroksella, kumotaan. Kanteen vaatimukset hylätään muilta osin. Komissio velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.


Tiivistelmä


1.      Henkilöstö – Ylennys – Sovellettavat säännöt – Vuoden 2004 ylennyskierros

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 6 artiklan toinen kohta).

2.      Henkilöstö – Ylennys – Sovellettavat säännöt – Vuoden 2004 ylennyskierros

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla; neuvoston asetuksen N:o 723/2004 2 artikla)

3.      Henkilöstö – Ylennys – Ansioiden vertailu

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)

4.      Henkilöstö – Kanne – Oikeussuojan tarve

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla)


1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 6 artiklan toisen kohdan tarkoituksena ei ole määrittää vuoden 2004 ylennyskierrokseen sovellettavia henkilöstösääntöjä vaan henkilösäännöt, joilla vahvistetaan kyseisen kierroksen päätteeksi tehtyjen ylennyspäätösten vaikutukset. Kyseisen säännöksen tavoitteena on taata virkamiehille, joiden osalta ylennyspäätös tehdään vuoden 2004 lopussa, mutta jotka ylennetään ennen 1.5.2004, että heidän ylennykseensä perustuva urasta saatava hyöty on etenkin palkkaluokkaan perustuvan urakehityksen muodossa sama kuin se urasta saatava hyöty, joka olisi seurannut ennen henkilöstösääntöjen, sellaisena kuin ne ovat muutettuna asetuksella N:o 723/2004, voimaantuloa tehdystä ylennyspäätöksestä.

(ks. 47 kohta)


2.      Koska asetukseen N:o 723/2004, jolla muutetaan 1.5.2004 lukien virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, sisältyvien uusien sääntöjen välitöntä soveltamista koskevasta periaatteesta poikkeavia säännöksiä ei ole annettu, henkilöstösääntöjen 45 artiklaa, sellaisena kuin se on muutettuna kyseisellä asetuksella, sovelletaan välittömästi heti kyseisen asetuksen voimaantulosta alkaen. Komissio ei näin ollen voinut soveltaa laillisesti vuoden 2004 marraskuussa vanhojen henkilöstösääntöjen 45 artiklan säännöksiä, jotka on kumottu kyseisellä asetuksella, tehdäkseen päätöksen, jolla vahvistetaan virkamiehen ansiopisteiden kokonaismäärä vuoden 2004 ylennyskierroksen päätteeksi, ja päätöksen, jolla kyseinen virkamies jätetään ylentämättä tällä ylennyskierroksella.

(ks. 52 ja 53 kohta)


3.      Sellainen komission päätös on lainvastainen, jolla vahvistetaan vuoden 2004 ylennyskierroksen yhteydessä virkamiehen ansiopisteiden kokonaismäärä ilman, että huomioon on nimenomaisesti otettu ne kaksi lisäkriteeriä, jotka on vahvistettu henkilöstösääntöjen, sellaisena kuin ne ovat voimassa 1.5.2004, 45 artiklassa, eli se, että virkamies käyttää tehtäviensä hoitamisessa muita kieliä kuin sitä, jonka perusteellisen taidon hän on osoittanut nimityksensä yhteydessä, ja mahdollisesti hänen hoitamiensa vastuullisten tehtävien taso.

Kyseisen päätöksen lainvastaisuus johtaa mainitun virkamiehen osalta tehdyn ylentämättä jättämistä koskevan päätöksen lainvastaisuuteen, jos nimitysehdotusten uusi vertailu, jossa otetaan huomioon nämä kaksi kriteeriä, voi johtaa virkamiesten ansioiden luokittelun täysin erilaiseen arviointiin ja sen perusteella mainittu virkamies voi mahdollisesti saavuttaa kyseistä kierrosta varten vahvistetun ylennyskynnyksen.

(ks. 55, 57 ja 59–61 kohta)

4.               Kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan, jos kantajalla on henkilökohtainen intressi saada hänen riitauttamansa toimenpide kumotuksi. Virkamies voi perustellusti katsoa kärsineensä vahinkoa ylennettyjen virkamiesten luettelon johdosta ja hänellä on siten henkilökohtainen intressi vaatia sen kumoamista ainoastaan siltä osin kuin hänen nimensä ei ole kyseisessä luettelossa, koska kyseiset ylennykset eivät estä sitä, että henkilöstösääntöjen 45 artiklan säännösten mukaisesti tehdyn uuden ansioiden vertailun päätteeksi hänet itsensä ylennetään kysymyksessä olevan kierroksen yhteydessä. Vaatimuksia, joilla pyritään kyseisen luettelon kumoamiseen kokonaisuudessaan, ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

(ks. 65–67 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑144/95, Michaël v. komissio, 21.11.1996 (Kok. H., s. I‑A‑529 ja II‑1429, 31 kohta) ja asia T‑310/00, MCI v. komissio, 28.9.2004 (Kok., s. II‑3253, 44 kohta).