Language of document : ECLI:EU:F:2008:12

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 31. janvārī

Lieta F‑99/05

Günter Wilms

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2004. gada paaugstināšana amatā – Prioritātes punktu piešķiršana – Jauno Civildienesta noteikumu piemērošana laikā

Priekšmets:      Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru G. Vilmss [G. Wilms] cita starpā lūdz atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noteikts kopējais tam piešķirto punktu skaits 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu šīs paaugstināšanas amatā ietvaros neiekļaut viņa uzvārdu A 5 pakāpē paaugstināto ierēdņu sarakstā.

Nolēmums:      Atcelt lēmumu, ar kuru noteikts kopējais prasītājam piešķirto punktu skaits 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu nepaaugstināt viņu amatā šīs paaugstināšanas ietvaros. Prasību pārējā daļā noraidīt. Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Piemērojamās tiesību normas – 2004. gada paaugstināšana amatā

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 6. panta otrā daļa)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Piemērojamās tiesību normas – 2004. gada paaugstināšana amatā

(Civildienesta noteikumu 45. pants; Padomes Regulas Nr. 723/2004 2. pants)

3.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

4.      Ierēdņi – Prasība – Interese celt prasību

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

1.      Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 6. panta otrajā daļā ir noteikta nevis 2004. gada paaugstināšanas amatā procedūrai piemērojamā Civildienesta noteikumu redakcija, bet gan redakcija, kas nosaka šīs procedūras rezultātā pieņemto lēmumu par paaugstināšanu amatā iedarbību. Šī noteikuma mērķis ir nodrošināt ierēdņiem, attiecībā uz kuriem lēmums par paaugstināšanu amatā ticis pieņemts 2004. gada beigās, bet kuru paaugstināšana amatā stājās spēkā pirms 2004. gada 1. maija, ka to karjeras izaugsme, tostarp saistībā ar pāriešanu nākamajā pakāpē, kas rodas viņu paaugstināšanas amatā rezultātā, atbilst tai, kas pastāvētu gadījumā, ja lēmums par paaugstināšanu amatā tiktu pieņemts pirms Civildienesta noteikumu, kas grozīti ar Regulu Nr. 723/2004, stāšanās spēkā.

(skat. 47. punktu)

2.      Tā kā nepastāv normas, kurās būtu paredzēta atkāpe no Regulā Nr. 723/2004, ar kuru no 2004. gada 1. maija grozīti Civildienesta noteikumi, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, ietverto jauno noteikumu tūlītējās piemērojamības principa, ar minēto regulu grozīto Civildienesta noteikumu 45. pants ir piemērojams nekavējoties no šīs regulas spēkā stāšanās brīža. Līdz ar to 2004. gada novembrī Komisija nevarēja likumīgi piemērot agrākās Civildienesta noteikumu redakcijas 45. panta noteikumus, kas tikuši atcelti ar šo regulu, lai pieņemtu lēmumu, ar kuru nosaka kopējo ierēdnim piešķirto nopelnu punktu skaitu 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, un lēmumu nepaaugstināt viņu amatā šīs paaugstināšanas ietvaros.

(skat. 52. un 53. punktu)

3.      Komisijas lēmums, ar kuru 2004. gada paaugstināšanas amatā ietvaros nosaka kopējo ierēdnim piešķirto nopelnu punktu skaitu, konkrēti neņemot vērā divus papildu kritērijus, kas paredzēti Civildienesta noteikumu, kas bija spēkā 2004. gada 1. maijā, 45. pantā, proti, ka ierēdnis, pildot savus amata pienākumus, papildus valodai, kuras padziļinātas zināšanas viņš bija apliecinājis iecelšanas amatā laikā, izmanto citas valodas, un – attiecīgā gadījumā – pildāmo pienākumu līmeni, ir prettiesisks.

Minētā lēmuma prettiesiskums rada attiecībā uz šo ierēdni pieņemtā lēmuma par nepaaugstināšanu amatā prettiesiskumu, ja jauna kandidātu nopelnu salīdzinoša izvērtējuma, kurā ņemti vērā šie divi kritēriji, rezultātā var rasties pilnīgi atšķirīgs ierēdņu nopelnu hierarhisks novērtējums un minētais ierēdnis, iespējams, var sasniegt šīs paaugstināšanas ietvaros noteikto slieksni paaugstināšanai amatā.

(skat. 55., 57. un 59.–61. punktu)

4.      Prasība ir pieņemama tikai tad, ja prasītājam ir personīga ieinteresētība panākt apstrīdētā akta atcelšanu. Ierēdnim nav pamata uzskatīt, ka viņu skar amatā paaugstināto ierēdņu saraksts, un viņam tātad ir personīga interese prasīt tā atcelšanu tikai tiktāl, ciktāl tajā nav iekļauts viņa uzvārds, ja šie paaugstinājumi amatā neliedz – pēc jaunās salīdzinošās nopelnu pārbaudes atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. panta noteikumiem – viņam pašam tikt paaugstinātam amatā attiecīgās procedūras ietvaros. Līdz ar to prasījumi pilnībā atcelt šo sarakstu nav pieņemami.

(skat. 65.–67. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 21. novembris, T‑144/95 Michaël/Komisija, Recueil FP, I‑A‑529. un II‑1429. lpp., 31. punkts; 2004. gada 28. septembris, T‑310/00 MCI/Komisija, Krājums, II‑3253. lpp., 44. punkts.