Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

21. února 2008

Věc F-19/06

Maria Magdalena Semeraro

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Hodnocení – Zpráva o vývoji služebního postupu – Hodnotící období 2004 – Článek 43 služebního řádu – Povinnost odůvodnění – Povýšení – Osvědčovací řízení“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se M. Semeraro domáhá zejména zrušení zprávy o vývoji služebního postupu za hodnotící období od 1. ledna do 31. prosince 2004.

Rozhodnutí: Zpráva o vývoji služebního postupu M. Semeraro za období od 1. ledna do 31. prosince 2004 se zrušuje. Komise Evropských společenství ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Hodnocení – Zpráva o vývoji služebního postupu – Pokles hodnocení ve srovnání s dřívějším hodnocením

(Služební řád úředníků, článek 43)

2.      Úředníci – Hodnocení – Zpráva o vývoji služebního postupu – Vyhotovení – Svolání smíšeného hodnotícího výboru

(Služební řád úředníků, článek 43)

3.      Úředníci – Osvědčovací řízení – Prováděcí pravidla Komise – Pravomoc k rozhodování o žádostech

(Služební řád úředníků, příloha XIII, čl. 10 odst. 3)

1.      Správa má povinnost odůvodnit každou zprávu o vývoji služebního postupu dostatečným a podrobným způsobem a umožnit dotyčnému, aby k tomuto odůvodnění vyjádřil své připomínky. Dostatečnost odůvodnění musí být posuzována nejen s ohledem na jeho znění, nýbrž také na skutkové a právní souvislosti, za nichž k přijetí napadeného aktu došlo.

V určitých případech musí být tomuto odůvodnění věnována dokonce zvláštní péče, zejména pokud jde o hodnocení obsahující méně příznivá posouzení než ta, která jsou obsažena v předcházející hodnotící zprávě. Je totiž třeba, aby zhoršení konstatované orgánem bylo odůvodněno tak, že úředníkovi umožní posoudit jeho opodstatněnost a případně Soudu provést soudní přezkum.

Pokles celkového hodnocení úředníka nemůže být odůvodněn pouze automatickou úpravou jeho hodnocení v důsledku jeho povýšení. S přihlédnutím k povýšení úředníka musí tedy hodnotitel a schvalovatel přesto přistoupit k hodnocení výkonů tohoto úředníka v nové platové třídě, a to za účelem ověření, zda je případně úroveň jeho výkonů skutečně nižší než úroveň výkonů ostatních služebně starších úředníků v uvedené platové třídě.

(viz body 47, 48 a 56)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 12. června 2002, Mellone v. Komise, T‑187/01, Recueil FP, s. I‑A‑81 a II‑389, bod 27; 30. září 2004, Ferrer de Moncada v. Komise, T‑16/03, Sb. VS s. I‑A‑261 a II‑1163, body 49 a 53; 15. září 2005, Casini v. Komise, T‑132/03, Sb. VS s. I‑A‑253 a II‑1169, bod 31; 25. října 2005, Micha v. Komise, T‑50/04, Sb. VS s. I‑A‑339 a II‑1499, bod 36; 16. května 2006, Martin Magone v. Komise, T‑73/05, Sb. VS s. I-A-2-107 a II‑A‑2‑485, bod 48

2.      Jestliže zpráva o vývoji služebního postupu obsahuje dostatečné odůvodnění, lze vyžadovat, aby revizní hodnotitel poskytl doplňující vysvětlení o důvodech, které ho vedou k tomu, aby se nedržel doporučení smíšeného hodnotícího výboru, pouze tehdy, když se stanovisko tohoto poradního orgánu opírá o zvláštní okolnosti, které mohou zpochybnit platnost nebo opodstatněnost původního posouzení, a z tohoto důvodu vyžaduje zvláštní posouzení revizního hodnotitele, pokud jde o případné následky, které mají být z těchto okolností vyvozeny.

(viz bod 49)

Odkazy:

Soud prvního stupně: výše uvedený rozsudek Mellone v. Komise, bod 33

3.      Podle čl. 10 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu je stanoveno, že úředníci, kteří byli před 1. květnem 2004 zařazeni v kategorii pracovních míst C nebo D, mohou být zejména na základě osvědčovacího řízení bez jakéhokoli omezení zařazeni do funkční skupiny asistentů. Dále je tam uvedeno, že osvědčovací řízení se řídí údaji o délce služby, praxi, zásluhách a úrovni odborného vzdělání úředníků, a že smíšený hodnotící výbor prověří žádosti úředníků o osvědčovací řízení. Kromě toho se upřesňuje, že orgány přijmou do 1. května 2004 prováděcí pravidla pro toto řízení.

Za tímto účelem přijala Komise dne 7. dubna 2004 rozhodnutí o prováděcích pravidlech osvědčovacího řízení. Podle článku 3 tohoto rozhodnutí se osvědčovací řízení sestává ze čtyř fází: stanovení počtu pracovních míst ve funkční skupině asistentů, která budou moci být obsazena osvědčenými úředníky, a zveřejnění výzvy k podání přihlášek; připuštění uchazečů; sestavení seznamu připuštěných uchazečů dle pořadí přednosti; přihlášky na místa ve funkční skupině asistentů.

Uchazeči připuštění k osvědčovacímu řízení jsou seřazeni dle pořadí přednosti podle kritérií uvedených v čl. 6 odst. 1 rozhodnutí ze dne 7. dubna 2004, jimiž jsou: úroveň odborného vzdělání; délka služby ve skupině služebního postupu C nebo D; praxe a zásluhy hodnocené na základě dostupných zpráv o vývoji služebního postupu. Připuštění úředníci mohou napadnout toto zařazení u smíšeného hodnotícího výboru, který vydá stanovisko. Orgán oprávněný ke jmenování následně rozhodne o dalším postupu.

Podle čl. 6 odst. 2 uvedeného rozhodnutí rozhodne o hodnotě kritérií a jejich váze orgán oprávněným ke jmenování před 31. prosincem 2004, po stanovisku smíšeného hodnotícího výboru, a kritéria lze každoročně upravovat rozhodnutím téhož orgánu, na základě doporučení smíšeného hodnotícího výboru.

Podle bodu 1.1 rozhodnutí přijatého orgánem Komise oprávněným ke jmenování ze dne 11. května 2005 o kritériích pro seřazení připuštěných úředníků na seznamu pro osvědčovací řízení 2005 musí být úředník připuštěný k osvědčovacímu řízení ve své výroční zprávě o vývoji služebního postupu týkající se předcházejícího roku uznán za způsobilého k převzetí služebních povinností kategorie B*. Záporná odpověď ohledně uznání, k níž je třeba přihlédnout v rámci osvědčovacího řízení, tudíž úředníka zbavuje možnosti účastnit se třetí fáze osvědčovacího řízení za účelem zařazení na seznam stanovený čl. 6 odst. 1 rozhodnutí ze dne 7. dubna 2004. Z toho plyne, že uvedený bod 1.1 má za následek, že orgán oprávněný ke jmenování je zbaven své konečné rozhodovací pravomoci, co se týče sestavení seznamu připuštěných úředníků, a je vyloučen zásah smíšeného hodnotícího výboru v tomto stádiu řízení.

Článek 6 odst. 2 rozhodnutí ze dne 7. dubna 2004, na jehož základě bylo přijato rozhodnutí ze dne 11. května 2005, nepředstavuje zmocnění k odchýlení se od postupu stanoveného uvedeným rozhodnutím ze dne 7. dubna 2004. Z toho vyplývá, že bod 1.1 rozhodnutí ze dne 11. května 2005 překračuje meze oprávnění stanoveného v čl. 6 odst. 2 rozhodnutí ze dne 7. dubna 2004. Zpráva o vývoji služebního postupu obsahující takové protiprávní uznání, k němuž je třeba přihlédnout v rámci osvědčovacího řízení, které tuto zprávu o vývoji služebního postupu činí protiprávní, musí být tudíž zrušena.

(viz body 66, 67, 69, 70, 74, 76 a 78 až 82)