Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 21. februārī

Lieta F‑19/06

Maria Magdalena Semeraro

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – 2004. gada novērtējums – Civildienesta noteikumu 43. pants – Pienākums norādīt pamatojumu – Paaugstināšana amatā – Atestācijas procedūra

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru M. M. Semeraro [M. M. Semeraro] lūdz atcelt viņas karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Nolēmums: Atcelt prasītājas karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – Novērtējuma pasliktināšanās salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

2.      Ierēdņi – Novērtēšana – Karjeras attīstības ziņojums – Pieņemšana – Lietas nodošana Apvienotajai novērtējumu komitejai

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

3.      Ierēdņi – Atestācijas procedūra – Noteikumi par ieviešanu Komisijā – Kompetence pieņemt lēmumus par kandidātiem

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. panta 3. punkts)

1.      Administrācijai katrā karjeras attīstības ziņojumā ir pienākums norādīt pienācīgu un detalizētu pamatojumu un ļaut attiecīgajai personai izteikt apsvērumus par šo pamatojumu. Tas, vai pamatojums ir pietiekams, ir jāvērtē, ņemot vērā ne tikai tā formulējumu, bet arī faktiskos un juridiskos apstākļus, uz kuru pamata apstrīdētais akts ir pieņemts.

Noteiktos gadījumos šim pamatojumam jāpievērš īpaša rūpība, it īpaši, ja novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo novērtējumu ir pasliktinājies. Ir svarīgi, lai iestādes konstatētā pasliktināšanās būtu pamatota tā, lai ļautu ierēdnim novērtēt tās pamatotību un vajadzības gadījumā – Civildienesta tiesai veikt tās kontroli.

Ierēdņa kopvērtējuma pasliktināšanos nevar pamatot tikai ar atzīmju pēc viņa paaugstināšanas amatā automātisku pielāgošanu. Tādējādi, ņemot vērā ierēdņa paaugstināšanu amatā, novērtētājam un apstiprinātājam tomēr ir jāveic tā spēju novērtējums jaunajā pakāpē, lai pārbaudītu, vai attiecīgajā gadījumā viņa snieguma līmenis patiesi ir zemāks nekā citu vecāku ierēdņu sniegums minētajā pakāpē.

(skat. 47., 48. un 56. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 12. jūnijs, T‑187/01 Mellone/Komisija, Recueil FP, I‑A‑81. un II‑389. lpp., 27. punkts; 2004. gada 30. septembris, T‑16/03 Ferrer de Moncada/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑261. un II‑1163. lpp., 49. un 53. punkts; 2005. gada 15. septembris, T‑132/03 Casini/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑253. un II‑1169. lpp., 31. punkts; 2005. gada 25. oktobris, T‑50/04 Micha/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑339. un II‑1499. lpp., 36. punkts; 2006. gada 16. maijs, T‑73/05 Martin Magone/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑107. un II‑A‑2‑485. lpp., 48. punkts.

2.      Tā kā karjeras attīstības ziņojums ietver pietiekamu pamatojumu, vērtētājam apelācijas instancē nevar prasīt, lai tas sniegtu papildu paskaidrojumus par iemesliem, kas to rosinājuši neievērot Apvienotās novērtējuma komitejas rekomendācijas, ja vien šīs padomdevējas institūcijas atzinumā ir norādīti īpaši apstākļi, kas var kliedēt šaubas par sākotnējā vērtējuma tiesiskumu un pamatotību un tādēļ prasa īpašu vērtētāja apelācijas instancē vērtējumu par iespējamajām sekām, kas var izrietēt no šādiem apstākļiem.

(skat. 49. punktu)

Atsauce:

Pirmās instances tiesa: Mellone/Komisija, minēts iepriekš, 33. punkts.

3.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 10. panta 3. punktu ir paredzēts, ka ierēdnis, kurš pirms 2004. gada 1. maija ir iecelts amatā C vai D kategorijā, var kļūt par asistentu funkciju grupas locekli bez ierobežojumiem, it īpaši, pamatojoties uz atestācijas procedūru. Pēc tam ir norādīts, ka atestācijas procedūra balstās uz ierēdņu darba stāžu, pieredzi, nopelniem un apmācības līmeni un ka Apvienotā komiteja izskata ierēdņu kandidatūras atestācijai. Turklāt ir precizēts, ka iestādes līdz 2004. gada 1. maijam pieņem noteikumus šīs procedūras izpildei.

Šajā sakarā Komisija 2004. gada 7. aprīlī pieņēma lēmumu par noteikumiem atestācijas procedūras izpildei. Atbilstoši šī lēmuma 3. pantam atestācijas procedūra sastāv no četriem posmiem: asistentu funkciju grupas darbavietu, kuras var piešķirt apstiprinātajiem ierēdņiem, skaita noteikšana un uzaicinājuma iesniegt kandidatūras publicēšana; kandidātu pielaišana procedūrai; procedūrai pielaisto kandidātu saraksta atbilstoši prioritārai secībai izveide; kandidatūra uz asistentu funkciju grupas darbavietu.

Atestācijas procedūrai pielaistie kandidāti tiek grupēti atbilstoši prioritārai secībai, ievērojot šādus 2004. gada 7. aprīļa lēmuma 6. panta 1. punktā noteiktos kritērijus: apmācības līmenis, darba stāžs C vai D karjeras grupā, pieredze un nopelni, ko vērtē, pamatojoties ar pieejamajiem karjeras attīstības ziņojumiem. Procedūrai pielaistie ierēdņi var apstrīdēt šo klasificēšanu Apvienotajā atestācijas komitejā, kas sniedz atzinumu. Iecēlējinstitūcija lemj par tālāko rīcību.

Saskaņā ar minētā lēmuma 6. panta 2. punktu iecēlējinstitūcija līdz 2004. gada 31. decembrim pēc Apvienotās atestācijas komitejas atzinuma lemj par kritēriju vērtību un to sadalījumu un iecēlējinstitūcija ar lēmumu pēc Apvienotās atestācijas komitejas ieteikuma tos katru gadu var pielāgot.

Saskaņā ar Komisijas iecēlējinstitūcijas 2005. gada 11. maija lēmuma par klasificēšanas kritērijiem attiecībā uz 2005. gada atestāciju 1. panta 1. punktu – lai ierēdni iekļautu atestācijas procedūrai pielaisto ierēdņu sarakstā, procedūrai pielaistā ierēdņa ikgadējā karjeras attīstības ziņojumā par iepriekšējo gadu ir jābūt atzītām viņa spējām veikt B* kategorijas darba pienākumus. Līdz ar to negatīva atbilde ar norādi, kas ņemama vērā atestācijas procedūrā, liedz ierēdnim iespēju piekļūt atestācijas procedūras trešajam posmam, lai viņš tiktu iekļauts 2004. gada 7. aprīļa lēmuma 6. panta 1. punktā paredzētajā sarakstā. No tā izriet, ka minētā 1. panta 1. punkta mērķis ir atņemt iecēlējinstitūcijai tās kompetenci pieņemt galīgo lēmumu attiecībā uz procedūrai pielaisto ierēdņu saraksta izveidi un izslēgt Apvienotās komitejas iejaukšanos atestācijas veikšanā šajā procedūras posmā.

2004. gada 7. aprīļa lēmuma 6. panta 2. punktā, uz kura pamata ir pieņemts 2005. gada 11. maija lēmums, nav noteiktas pilnvaras atkāpties no minētajā 2004. gada 7. aprīļa lēmumā paredzētās procedūras. No tā izriet, ka 2005. gada 11. maija lēmuma 1. panta 1. punktā ir pārsniegtas 2004. gada 7. aprīļa lēmuma 6. panta 2. punktā paredzētās pilnvaras. Karjeras attīstības ziņojums, kurā ir šāda prettiesiska norāde, kas ņemama vērā atestācijas procedūrā, padara šo karjeras attīstības ziņojumu par prettiesisku un līdz ar to ir jāatceļ.

(skat. 66., 67., 69., 70., 74., 76. un 78.–82. punktu)