Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 21 lutego 2008 r.

Sprawa F-19/06

Maria Magdalena Semeraro

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. – Artykuł 43 regulaminu pracowniczego – Obowiązek uzasadnienia – Awans – Procedura akredytacji

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której M.M. Semeraro żąda, między innymi, stwierdzenia nieważności swego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej dotyczącego okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. Komisja pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Obniżenie oceny w stosunku do oceny wcześniejszej

(regulamin pracowniczy, art. 43)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie – Skierowanie sprawy do wspólnego komitetu ds. ocen

(regulamin pracowniczy, art. 43)

3.      Urzędnicy – Procedura akredytacji – Przepisy wykonawcze w ramach Komisji – Kompetencja do zajęcia stanowiska w sprawie kandydatur

(regulamin pracowniczy, załącznik XIII, art. 10 ust. 3)

1.      Administracja ma obowiązek uzasadniać sprawozdania z przebiegu kariery w sposób dostateczny i szczegółowy oraz umożliwić zainteresowanemu przedstawienie zastrzeżeń do tego uzasadnienia. Dostateczny charakter uzasadnienia należy oceniać w świetle nie tylko jego brzmienia, lecz również okoliczności faktycznych i prawnych, w jakie wpisuje się wydanie zaskarżonego aktu.

W niektórych sytuacjach sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej powinno być uzasadnione w sposób szczególnie staranny, zwłaszcza jeśli zawiera ono oceny mniej korzystne niż poprzednie sprawozdanie. Trzeba bowiem, by stwierdzony przez organ regres był uzasadniony w sposób umożliwiający urzędnikowi ocenę zasadności i w odpowiednim przypadku umożliwiający sądowi wykonywanie kontroli sądowej.

Obniżenie ogólnej oceny urzędnika nie może być uzasadnione wyłącznie w drodze automatycznego dostosowania jego ocen w następstwie awansu. Tym samym, biorąc pod uwagę awans urzędnika, oceniający i zatwierdzający powinni niemniej przystąpić do oceny jego wyników pracy w nowej grupie zaszeregowania, celem sprawdzenia, czy w odpowiednim przypadku jakość jego pracy jest rzeczywiście niższa od jakości pracy innych urzędników z większym stażem pracy w tej grupie zaszeregowania.

(zob. pkt 47, 48, 56)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑187/01 Mellone przeciwko Komisji, 12 czerwca 2002 r., RecFP s. I‑A‑81, II‑389, pkt 27; sprawa T‑16/03 Ferrer de Moncada przeciwko Komisji, 30 września 2004 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑261, II‑1163, pkt 49, 53; sprawa T‑132/03 Casini przeciwko Komisji, 15 września 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑253, II‑1169, pkt 31; sprawa T‑50/04 Micha przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑339, II‑1499, pkt 36; sprawa T‑73/05 Martin Majone przeciwko Komisji, 16 maja 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A-2-107, II‑A‑2‑485, pkt 48

2.      Jeśli sprawozdanie z przebiegu kariery zawiera wystarczające uzasadnienie, to nie można wymagać od oceniającego w postępowaniu odwoławczym, by przedstawił wyjaśnienia uzupełniające odnośnie do przyczyn, dla których nie uwzględnił zaleceń wspólnego komitetu ds. ocen, chyba że opinia tego organu doradczego wskazuje na szczególne okoliczności, które podają w wątpliwość ważność lub zasadność początkowej oceny i wymagają z tego względu szczególnej oceny organu oceniającego w postępowaniu odwoławczym w zakresie ewentualnych konsekwencji, które należy wyciągnąć z takich okoliczności.

(zob. pkt 49)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Mellone przeciwko Komisji, pkt 33

3.      Na podstawie art. 10 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, urzędnicy pełniący służbę przed 1 maja 2004 r. w kategorii C lub D mogą zostać członkami asystenckiej grupy funkcyjnej bez ograniczeń, między innymi, w wyniku procedury akredytacji. Przepis ten stanowi dalej, że procedura akredytacji jest oparta o zasadę uwzględniania stażu pracy, doświadczenia, osiągnięć oraz poziomu wykształcenia urzędników i że wspólny komitet ds. postępowania akredytacyjnego rozpatruje kandydatury urzędników ubiegających się o akredytacje. Ponadto przepis uściśla, że instytucje przyjmą przepisy wykonawcze dla tej procedury przed 1 maja 2004 r.

W tym celu Komisja przyjęła decyzję z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów przeprowadzenia procedury akredytacji. Zgodnie z art. 3 tej decyzji, procedura akredytacji składa się z czterech etapów: określenia liczby stanowisk dla asystenckiej grupy funkcyjnej, które będą mogły zostać obsadzone przez akredytowanych urzędników, i publikacji zaproszenia do składania kandydatur; dopuszczenia kandydatów; sporządzenia listy dopuszczonych kandydatów według porządku pierwszeństwa; zgłaszania kandydatur na stanowiska w asystenckiej grupie funkcyjnej.

Kandydaci dopuszczeni do procedury akredytacji są klasyfikowani w kolejności według pierwszeństwa, na podstawie kryteriów określonych w art. 6 ust. 1 decyzji z dnia 7 kwietnia 2004 r., jakimi są: poziom wykształcenia, staż pracy w ramach ścieżki kariery zawodowej w kategorii C lub D, doświadczenie i osiągnięcia ocenione na podstawie dostępnych sprawozdań z przebiegu kariery zawodowej. Dopuszczeni urzędnicy mogą podważyć klasyfikację przed wspólnym komitetem ds. postępowania akredytacyjnego, który wydaje opinię. Organ powołujący postanawia o dalszych krokach.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji, wartość i wagę kryteriów ustala organ powołujący do dnia 31 grudnia 2004 r., po zasięgnięciu opinii wspólnego komitetu ds. postępowania akredytacyjnego. Mogą one podlegać corocznemu dostosowaniu w drodze decyzji organu powołującego, na podstawie zalecenia wspólnego komitetu ds. postępowania akredytacyjnego.

Zgodnie z pkt 1.1 decyzji wydanej przez organ powołujący Komisji w dniu 11 maja 2005 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji w postępowaniu akredytacyjnym w 2005 r., aby znaleźć się na liście urzędników dopuszczonych do akredytacji, zdolność urzędnika dopuszczonego do postępowania akredytacyjnego do pełnienia obowiązków w kategorii B* powinna zostać stwierdzona w jego sprawozdaniu z przebiegu kariery zawodowej w poprzednim roku. W rezultacie udzielenie negatywnej odpowiedzi w rubryce branej pod uwagę w ramach procedury akredytacji oznacza, że urzędnik nie może przystąpić do trzeciego etapu procedury akredytacji celem znalezienia się na liście przewidzianej w art. 6 ust. 1 decyzji z dnia 7 kwietnia 2004 r. Z tego wynika, że skutkiem wspomnianego pkt 1.1 jest pozbawienie organu powołującego kompetencji do wydania ostatecznej decyzji w sprawie sporządzenia listy urzędników dopuszczonych do akredytacji oraz wykluczenie wspólnego komitetu ds. postępowania akredytacyjnego z tego etapu postępowania.

Artykuł 6 ust. 2 decyzji z dnia 7 kwietnia 2004 r., na którego podstawie wydano decyzję z dnia 11 maja 2005 r., nie stanowi upoważnienia do przyjęcia odstępstwa od procedury przewidzianej w omawianej decyzji z dnia 7 kwietnia 2004 r. Z tego wynika, że pkt 1.1 decyzji z dnia 11 maja 2005 r. wykracza poza granice upoważnienia przewidzianego w art. 6 ust. 2 decyzji z dnia 7 kwietnia 2004 r. Tym samym sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej zawierające taką niezgodną z prawem rubrykę, uwzględnianą w ramach procedury akredytacji, powoduje niezgodność tego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej z prawem, którego nieważność należy w rezultacie stwierdzić.

(zob. pkt 66, 67, 69, 70, 74, 76, 78–82)