Language of document : ECLI:EU:F:2008:11

PERSONALDOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 31 januari 2008

Mål F-98/05

Vittorio Di Bucci

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2004 – Tilldelning av prioritetspoäng – Tillämpning i tiden av bestämmelser i de nya tjänsteföreskrifterna”

Saken:         Talan väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA om bland annat ogiltigförklaring av kommissionens beslut om fastställelse det totala antalet poäng som tilldelades sökanden vid befordringsförfarandet 2004 och beslutet att inte uppta honom på förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad A4 vid detta befordringsförfarande.

Avgörande:         Beslutet om fastställelse av sökandens totala antal poäng vid befordringsförfarandet 2004 och beslutet att inte befordra honom vid detta förfarande ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Befordran – Tillämpliga bestämmelser– Befordringsförfarandet 2004

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artikel 6 andra stycket)

2.      Tjänstemän – Befordran – Tillämpliga bestämmelser – Befordringsförfarandet 2004

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45 ; rådets förordning nr 723/2004, artikel 2)

3.      Tjänstemän – Befordran – Jämförelse av kvalifikationerna

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

4.      Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

1.      Artikel 6 andra stycket i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna syftar till att avgöra inte vilken version som var tillämplig på befordringsförfarandet 2004 utan vilken som styr effekterna av befordringsbeslut som fattats efter detta befordringsförfarande. Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa att de tjänstemän för vilka befordringsbeslut fattades vid slutet av år 2004 men vars befordran inföll före den 1 maj 2004 får en likvärdig situation vad gäller de fördelar som följer av befordran, bland annat i form av avancemang i lönegrad, jämfört med om befordringsbeslutet hade fattats innan tjänsteföreskrifterna i dess lydelse enligt förordning nr 723/2004 trädde i kraft.

(se punkt 52)

2.      I avsaknad av bestämmelser som strider mot principen om omedelbar tillämplighet av de nya bestämmelserna i förordning nr 723/2004 om ändring med verkan från den 1 maj 2004 av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda är artikel 45 i tjänsteföreskrifterna i dess lydelse enligt nämnda förordning omedelbart tillämplig sedan förordningen trädde i kraft. Kommissionen kunde följaktligen inte i november 2004 lagligen tillämpa artikel 45 i de gamla tjänsteföreskrifterna, som upphävts genom nämnda förordning, för att fatta beslutet om fastställelse av en tjänstemans totala antal meritpoäng efter befordringsförfarandet 2004 och beslutet att inte befordra honom till följd av detta förfarande.

(se punkterna 57 och 58)

3.      Ett beslut av kommissionen om fastställelse av en tjänstemans totala antal meritpoäng är rättsstridigt om de två tilläggskriterierna i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna i dess lydelse den 1 maj 2004 inte beaktats specifikt, nämligen de språkkunskaper som används i arbetet, utöver de fördjupade kunskaper i ett språk som tjänstemannen redan har visat i samband med tillsättningen, och i förekommande fall det ansvar tjänstemannen har.

Att detta beslut är rättsstridigt innebär att beslutet att inte befordra tjänstemannen också är det, om en ny jämförelse av de berörda personernas kvalifikationer, med hänsyn tagen till dessa båda kriterier, kan leda till en klart annorlunda bedömning av rangordningen mellan tjänstemännen meriter och eventuellt till att tjänstemannen i fråga kan uppnå tröskelvärdet för befordran i det aktuella befordringsförfarandet.

(se punkterna 60, 62 och 64–66)

4.      En talan kan bara prövas i sak om sökanden har ett berättigat personligt intresse att få den angripna rättsakten ogiltigförklarad. En tjänsteman kan inte med rätta anses sig ha lidit skada genom en förteckning över befordrade tjänstemän och har således bara ett berättigat personligt intresse av att begära ogiltigförklaring av denna i den mån han själv inte är upptagen där, eftersom de befordringarna inte utgör något hinder mot att han för sin del blir befordrad inom ramen för det aktuella befordringsförfarandet efter en förnyad jämförelse av kvalifikationerna i enlighet med artikel 45 i tjänsteföreskrifterna. Yrkandet om ogiltigförklaring av förteckningen i sin helhet kan således inte tas upp till sakprövning.

(se punkterna 70–72)

Hänvisning till förstainstansrätten den 21 november 1996, Michaël mot kommissionen, T‑144/95, REGP s. I‑A‑529 och II‑1429, punkt 31; den 28 september 2004, MCI mot kommissionen, T‑310/00, REGP s. II‑3253, punkt 44