Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

30 päivänä tammikuuta 2008

Asia F-64/07 R

S

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Välitoimimenettely – Toimenpiteen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: EY 242, EY 243, EA 157 ja EA 158 artiklan nojalla tehty hakemus, jossa S vaatii sen parlamentin 27.7.2006 tekemän päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, jolla hänet siirrettiin Brysseliin tiedotuksen pääjohtajan neuvonantajaksi.

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja peruuttamaton vahinko

(EY 242 ja EY 243 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Kanne – Muotovaatimukset

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

1.      Välitoimihakemuksen kiireellisyyttä on arvioitava siihen nähden, onko väliaikaisen ratkaisun antaminen tarpeellista, jotta vältettäisiin vakavan ja peruuttamattoman vahingon aiheutuminen välitoimea hakevalle asianosaiselle. Viimeksi mainitun on näytettävä toteen, että se ei voi odottaa pääasian saattamista päätökseen ilman että tällaista vahinkoa syntyisi. Vaikka tällaisen vahingon olemassaolon osoittamiseksi ei olekaan tarpeen edellyttää vahingon aiheutumisen näyttämistä toteen ehdottomalla varmuudella vaan on riittävää, että sen syntyminen on odotettavissa tietyllä todennäköisyydellä, kantajan on kuitenkin näytettävä toteen tosiseikat, joiden vuoksi vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa voidaan olettaa aiheutuvan.

(ks. 30 ja 31 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑111/99 R, Samper v. parlamentti, 1.7.1999 (Kok. H., s. I‑A‑111 ja II‑609, 38 kohta); asia T‑192/01 R, Lior v. komissio, 7.12.2001 (Kok., s. II‑3657, 49 kohta) ja asia T‑275/02 R, D/EIP, 6.12.2002 (Kok. H., s. I‑A‑259 ja II‑1295, 59 ja 60 kohta).

2.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohdassa määrätään, että välitoimihakemuksissa on ilmoitettava muun muassa ne tosiseikat ja oikeudelliset perusteet, joiden vuoksi vaadittujen välitoimien myöntäminen on ilmeisesti perusteltua (fumus boni juris).

(ks. 38 kohta)