Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2008. gada 30. janvārī

Lieta F‑64/07 R

S

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Pagaidu noregulējuma tiesvedība – Pieteikums par akta piemērošanas apturēšanu – Steidzamība – Neesamība

Priekšmets: Pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar EKL 242. un 243. pantu un EAEKL 157. un 158. pantu un ar kuru S lūdz apturēt Parlamenta 2006. gada 27. jūlija lēmuma, ar kuru viņš tiek pārcelts uz Briseli Informācijas ģenerāldirektores padomnieka amatā, piemērošanu.

Nolēmums: Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums

(EKL 242. un 243. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 102. panta 2. punkts)

2.      Pagaidu noregulējums – Pieņemamības nosacījumi – Prasības pieteikums – Formas prasības

(Civildienesta tiesas Reglamenta 102. panta 2. punkts)

1.      Pieteikuma par pagaidu noregulējumu steidzamība ir jāizvērtē saistībā ar nepieciešamību noteikt pagaidu pasākumus, lai izvairītos, ka lietas dalībniekam, kurš prasa noteikt pagaidu pasākumus, rodas būtisks un neatgriezenisks kaitējums. Šim lietas dalībniekam ir jāiesniedz pierādījumi, ka tas nevar gaidīt pamata tiesvedības iznākumu, neciešot šāda veida kaitējumu. Kaut gan ir tiesa, ka šāda kaitējuma pierādīšanai netiek prasīts, lai kaitējuma rašanās tiktu pilnīgi droši pierādīta, un pietiek ar to, ka tiek pierādīta pietiekama iespēja, ka tas var rasties, prasītājam tomēr ir pienākums pierādīt faktus, ar kuriem pamatota šāda būtiska un neatgriezeniska kaitējuma iespēja.

(skat. 30. un 31. punktu)

Atsauces:

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 1. jūlijs, T‑111/99 R Samper/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑111. un II‑609. lpp., 38. punkts; 2001. gada 7. decembris, T‑192/01 R Lior/Komisija, Recueil, II‑3657. lpp., 49. punkts; 2002. gada 6. decembris, T‑275/02 R D/EIB, Recueil FP, I‑A‑259. un II‑1295. lpp., 59. un 60. punkts.

2.      Atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 102. panta 2. punktam pieteikumos par pagaidu pasākumu noteikšanu tostarp norāda faktiskos un tiesību pamatus, kuri sākotnēji šķietami (fumus boni juris) pamato prasītos pagaidu pasākumus.

(skat. 38. punktu)