Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

25. jaanuar 2008

Kohtuasi F‑80/06

Tineke Duyster

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Lapsehoolduspuhkus – Vanemapuhkuse tühistamise nõue – Pooleliolevad kohtuasjad – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega T. Duyster palub eelkõige tühistada komisjoni 11. mai 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus komisjoni 22. detsembri 2005. aasta otsuse peale, millega tunnistati vastuvõetamatuks tema 6. detsembri 2005. aasta taotlus vanemapuhkuse tühistamiseks tagasiulatuvalt alates 8. novembrist 2004.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Menetlusdokumentide vastuvõetavus – Hindamine dokumendi esitamisel

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikkel 114)

2.      Menetlus – Poolelioleva kohtuasja vastuväide

1.      Samamoodi nagu hagi vastuvõetust hinnatakse selle esitamisel, hinnatakse teisi menetlusdokumente nagu vastuvõetamatuse vastuväidet sisaldav dokument nende esitamisel. Selline tõlgendamine tagab õiguskindluse ning õiguspärase ootuse põhimõtte järgimise.

(vt punkt 42)

Viited:

Euroopa Kohus: 27. november 1984, kohtuasi 50/84: Bensider jt vs. komisjon (EKL 1984, lk 3991, punkt 8).

Esimese Astme Kohus: 8. oktoober 2001, kohtuasi T‑236/00 R II: Stauner jt vs. parlament ja komisjon (EKL 2001, lk II‑2943, punkt 49); 9. juuli 2003, kohtuasi T‑219/01: Commerzbank vs. komisjon (EKL 2003, lk II‑2843, punkt 61).

2.      Hagi, millel on samad pooled ning milles taotletakse sama eesmärke samade väidete alusel nagu varem esitatud hagis, tuleb vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata.

(vt punkt 52)

Viited:

Euroopa Kohus: 19. september 1985, liidetud kohtuasjad 172/83 ja 226/83: Hoogovens Groep vs. komisjon (EKL 1985, lk 2831, punkt 9); 22. september 1988, liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86: Prantsusmaa vs. parlament (EKL 1988, lk 4821, punkt 12).

Esimese Astme Kohus: 14. juuni 2007, kohtuasi T‑68/07: Landtag Schleswig-Holstein vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 16).