Language of document : ECLI:EU:F:2008:5

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 25 stycznia 2008 r.

Sprawa F‑80/06

Tineke Duyster

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Urlop wychowawczy – Wniosek w sprawie odwołania urlopu wychowawczego – Zawisłość sporu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której T. Duyster wnosi w szczególności o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 maja 2006 r. oddalającej jej zażalenie na decyzję Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. stwierdzającej niedopuszczalność wniosku skarżącej z dnia 6 grudnia 2005 r. o zakończenie jej urlopu wychowawczego z mocą wsteczną od dnia 8 listopada 2004 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Dopuszczalność pism procesowych – Ocena w chwili złożenia pisma

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 114)

2.      Postępowanie – Zarzut zawisłości sporu

1.      Podobnie jak w przypadku skargi, której dopuszczalność ocenia się z chwilą jej wniesienia, dopuszczalność innych dokumentów procesowych, takich jak pismo podnoszące zarzut niedopuszczalności, ocenia się na chwilę ich złożenia. Taka wykładnia zapewnia poszanowanie zasad pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

(por. pkt 42)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 50/84 Bensider i in. przeciwko Komisji, 27 listopada 1984 r., Rec. s. 3991, pkt 8

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑236/00 R II Stauner i in. przeciwko Parlamentowi i Komisji, 8 października 2001 r., Rec. s. II‑2943, pkt 49; sprawa T‑219/01 Commerzbank przeciwko Komisji, 9 lipca 2003 r., Rec. s. II‑2843, pkt 61

2.      Skargę w sporze między tymi samymi stronami, złożoną w tym samym celu i w oparciu o te same zarzuty jak wcześniej wniesiona skarga należy odrzucić jako niedopuszczalną.

(por. pkt 52)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 172/83 i 226/83 Hoogovens Groep przeciwko Komisji, 19 września 1985 r., Rec. s. 2831, pkt 9; sprawy połączone 358/85 i 51/86 Francja przeciwko Parlamentowi, 22 września 1988 r., Rec. s. 4821, pkt 12

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑68/07 Landtag Schleswig‑Holstein przeciwko Komisji, 14 czerwca 2007 r., niepublikowana w Zbiorze, pkt 16