Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 23. januára 2008

Vec F‑62/07

Chantal De Fays

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou Ch. De Fays navrhuje s ohľadom na správy o jej služobnom postupe za roky 2003, 2004 a 2005 najmä zaviazať Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpela z dôvodu oneskoreného vypracovania uvedených hodnotiacich správ, ako aj z dôvodu opakovania sa hodnotenia uvedeného v týchto správach, ktoré nezodpovedá jej skutočnej výkonnosti

Rozhodnutie: Vec F‑62/07, De Fays/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia zaplatí žalobkyni symbolické jedno euro. Komisia nahradí primerané výdavky a trovy konania žalobkyne. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 69 a 74)