Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 23 januari 2008

Mål F-62/07

Chantal De Fays

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Chantal De Fays, på grundval av sina karriärutvecklingsrapporter för åren 2003, 2004 och 2005, bland annat yrkade att kommissionen skulle förpliktas att utge ersättning för den ideella skada som hon lidit på grund av att nämnda rapporter upprättats för sent och på grund av att den bedömning som vid upprepade tillfällen avgetts beträffande henne i dessa rapporter inte överensstämde med hennes verkliga prestationer.

Avgörande: Mål 62/07 F, De Fays mot kommissionen, avskrivs från personaldomstolens register. Kommissionen åtar sig att symboliskt betala en euro till sökanden. Kommissionen ska ersätta sökandens samtliga kostnader såvitt dessa skäligen varit påkallade för tillvaratagande av sökandens rätt. Kommissionen ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i tvisten vid personaldomstolen – Avskrivning från registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)