Language of document : ECLI:EU:F:2008:13

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

31 януари 2008 година

Дело F-104/05

Gregorio Valero Jordana

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2004 г. — Предоставяне на точки за предимство — Прилагане във времето на разпоредбите на новия Правилник“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г-н Valero Jordana иска по-специално отмяна на решението на Комисията за определяне на общия брой точки, предоставени му в рамките на процедурата по повишаване за 2004 г., и на решението името му да не бъде вписано в списъка на длъжностните лица, повишени в степен A 4 на основание на тази процедура.

Решение: Отменя решението, с което се определя общият брой точки на жалбоподателя в края на процедурата по повишаване за 2004 г., и решението той да не бъде повишен на основание на тази процедура. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Комисията понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Повишаване — Приложими норми — Процедура по повишаване за 2004 г.

(член 6, втора алинея от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Повишаване — Приложими норми — Процедура по повишаване за 2004 г.

(член 45 от Правилника за длъжностните лица; член 2 от Регламент № 723/2004 на Съвета)

3.      Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

4.      Длъжностни лица — Жалба — Правен интерес

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Член 6, втора алинея от приложение XIII към Правилника има за цел не да определи приложимата редакция на Правилника по отношение на процедурата по повишаване за 2004 г., а тази, която урежда действието на решенията за повишаване, приети в края на тази процедура. Целта на разпоредбата е да гарантира на длъжностните лица, по отношение на които решението за повишаване се приема в края на 2004 г., но повишаването им влиза в сила на дата преди 1 май 2004 г., същото израстване в кариерата вследствие на повишаването им, по-специално повишаване в степен, като това, което би последвало от решение за повишаване, прието преди влизане в сила на Правилника, така както е изменен с Регламент № 723/2004.

(вж. точка 66)

2.      При липса на разпоредби за дерогиране на принципа за незабавна приложимост на новите норми в Регламент № 723/2004 за изменение, считано от 1 май 2004 г., на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители, член 45 от Правилника, така както е изменен с посочения регламент, се прилага незабавно от влизането в сила на последния. Поради това Комисията не е могла законосъобразно да приложи през ноември 2004 г. разпоредбите на член 45 от стария правилник, които са отменени с посочения регламент, за да приеме решението за определяне на общия брой точки за заслуги на длъжностно лице в края на процедурата по повишаване за 2004 г. и решението да не го повиши на основание на тази процедура.

(вж. точки 71 и 72)

3.      Незаконосъобразно е решение на Комисията, с което се определя общият брой точки за заслуги на длъжностно лице в рамките на процедурата по повишаване за 2004 г., без да се отчитат по-специално двата допълнителни критерия, фигуриращи в член 45 от Правилника, в сила към 1 май 2004 г., а именно уменията на съответното длъжностно лице при упражняване на функциите си да ползва езици, различни от тези, за които при назначаването си е представило доказателства, че владее, и при необходимост — нивото на упражняваните от него функции.

Незаконосъобразността на това решение води до незаконосъобразност на решението посоченото длъжностно лице да не бъде повишено, ако ново съпоставяне на кандидатурите, при което тези два критерия са взети предвид, може да доведе до отчетливо различна преценка на йерархията на заслугите на длъжностните лица и евентуално да позволи на това длъжностно лице да достигне прага за повишаване, определен за тази процедура.

(вж. точки 74, 76 и 78—80)

4.      Жалбата е допустима само ако жалбоподателят има личен правен интерес от отмяната на акта, който обжалва. Длъжностно лице няма основание да счита, че е увредено от списък на повишените длъжностни лица и следователно има правен интерес да иска отмяната на последния само ако името му не е включено в него, доколкото тези повишения не са пречка посоченото длъжностно лице да бъде повишено на основание на разглежданата процедура след ново съпоставяне на заслугите в съответствие с разпоредбите на член 45 от Правилника. Поради това исканията за цялостна отмяна на този списък са недопустими.

(вж. точки 84—86)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 21 ноември 1996 г., Michaël/Комисия, T‑144/95, Recueil FP, стр. I‑A‑529 и II‑1429, точка 31; 28 септември 2004 г., MCI/Комисия, T‑310/00, Recueil, стр. II‑3253, точка 44