Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

22 януари 2008 година

Дело F-106/06

Anže Erbežnik

срещу

Европейски парламент

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Erbežnik, като се позовава на законно извънбрачно партньорство с г‑ца Horvat, иска по същество да бъде отменено решението на Парламента, с което му е отпусната надбавка за настаняване в размера, предвиден за длъжностните лица, които нямат право на надбавка за жилищни нужди, като това искане се отнася по-специално до първата една трета от тази надбавка, която по силата на член 5, параграф 1 от приложение VІІ към Правилника за длъжностните лица и на член 24 от Условията за работа на другите служители и след направено от жалбоподателя през май 2005 г. искане за заплащане, му е била изплатена въз основа на взето за целта на 2 юни 2005 г. решение на Парламента; при условията на евентуалност жалбоподателят иска от Съда на публичната служба да задължи Парламента да вземе предвид промяната в неговото семейно положение за частите от надбавката, изплатени след брака му през август 2005 г.

Решение: Заличава от регистъра на Съда на публичната служба дело F‑106/06, Erbežnik/Парламент. Парламентът ще заплати на жалбоподателя за направените от него разноски сумата от 6 000 eur. Парламентът понася собствените си съдебни разноски.


Резюме

Длъжностни лица — Средство за правна защита — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове 69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)