Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 22 januari 2008

Mål F-106/06

Anže Erbežnik

mot

Europaparlamentet

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Anže Erbežnik som har gjort gällande han utan att ha ingått äktenskap levde i ett varaktigt förhållande med frk. Horvat har väckt talan med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att bevilja honom bosättningsbidrag för tjänstemän som inte har rätt till hushållstillägg. Talan avser särskilt den första tredjedelen av det ovannämnda bidraget som, i enlighet med artikel 5.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och artikel 24 i anställningsvillkoren för övriga anställda, utbetalades till följd av den ansökan som sökanden ingav i maj 2005 och i enlighet med parlamentets beslut i detta avseende av den 2 juni 2005. Sökanden har i andra hand yrkat att personaldomstolen ska förplikta parlamentet att beakta ändringen i sökandens familjesituation med avseende på de delar av bidraget som utbetalades efter det att sökanden hade ingått äktenskap i augusti 2005.

Avgörande: Mål F‑106/06, Erbežnik mot parlamentet avskrivs. Parlamentet ska ersätta sökandens rättegångskostnad med 6 000 euro. Parlamentet ska bära sin egen rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 69 och 74)