Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

8. října 2008

Věc F-81/07

Florence Barbin

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení 2006 – Srovnávací přezkum zásluh“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se F. Barbin domáhá zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit ji do platové třídy AD 12 na základě povyšovacího řízení 2006.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Parlamentu ze dne 20. listopadu 2006 nepovýšit žalobkyni na základě povyšovacího řízení 2006 se zrušuje. Parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Povýšení – Stížnost nepovýšeného uchazeče – Rozhodnutí o zamítnutí – Úplný nedostatek odůvodnění

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec, článek 45 a čl. 90 odst. 2)

Orgán oprávněný ke jmenování nemá povinnost odůvodnit rozhodnutí o nepovýšení vzhledem k nepovýšenému úředníkovi, je však naproti tomu povinen uvést odůvodnění svého rozhodnutí zamítajícího stížnost nepovýšeného úředníka, přičemž se má za to, že odůvodnění tohoto zamítavého rozhodnutí se shoduje s odůvodněním rozhodnutí, proti kterému stížnost směřovala, takže přezkoumání zásluh v jednom a druhém rozhodnutí navzájem splývá.

Úplná neexistence odůvodnění před podáním žaloby nemůže být zhojena vysvětleními poskytnutými uvedeným orgánem po podání žaloby. V této fázi taková vysvětlení již nesplňují svůj účel, kterým je umožnit zúčastněnému posoudit možnost podat žalobu a soudu ověřit správnost odůvodnění. Navíc by možnost předložení před tím zcela neexistujícího odůvodnění po podání žaloby porušovala právo na obhajobu, protože by žalobce byl zbaven možnosti předložit žalobní důvody proti odůvodnění, s nímž se mohl seznámit teprve po podání žaloby. Tím by byla porušena zásada rovnosti stran před soudem Společenství.

(viz body 27 a 28)

Odkazy:

Soudní dvůr: 30. října 1974, Grassi v. Rada, 188/73, Recueil, s. 1099, bod 13; 27. října 1977, Moli v. Komise, 121/76, Recueil, s. 1971, bod 12; 13. dubna 1978, Mollet v. Komise, 75/77, Recueil, s. 897, bod 12; 26. listopadu 1981, Michel v. Parlament, 195/80, Recueil, s. 2861, bod 22; 7. února 1990, Culin v. Komise, C‑343/87, Recueil, s. I‑225, body 13 a 15; 23. září 2004, Hectors v. Parlament, C‑150/03 P, Sb. rozh. s. I‑8691, bod 50

Soud prvního stupně: 12. února 1992, Volger v. Parlament, T‑52/90, Recueil, s. II‑121, body 40 a 41; 20. února 2002, Roman Parra v. Komise, T‑117/01, Recueil FP, s. I‑A‑27 a II‑121, bod 32; 11. prosince 2007, Sack v. Komise, T‑66/05, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 66, který je předmětem kasačního opravného prostředku u Soudního dvora, C‑38/08 P