Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

8. oktoober 2008

Kohtuasi F‑81/07

Florence Barbin

versus

Euroopa Parlament

Avaliku teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2006. aasta edutamine – Teenete võrdlev hindamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega F. Barbin palub tühistada Euroopa Parlamendi otsuse jätta ta 2006. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AD 12.

Otsus: Tühistada parlamendi 20. novembri 2006. aasta otsus jätta hageja 2006. aasta edutamise raames edutamata. Mõista kohtukulud parlamendilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Edutamine – Edutamata jäetud kandidaadi kaebus – Rahuldamata jätmise otsus – Põhjenduse täielik puudumine

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik, artikkel 45 ja artikli 90 lõige 2)

Ametisse nimetav asutus ei pea põhjendama edutamata jäetud ametnikke puudutavaid otsuseid, vaid ta peab põhjendama oma otsust, millega jäetakse rahuldamata edutamata jäetud ametniku kaebus, kuna selle otsuse põhjendust peetakse kokkulangevaks otsuse põhjendusega, mille peale kaebus esitati, nii et esimese ja teise otsuse põhjenduste analüüs toimub paralleelselt.

Põhjenduse täieliku puudumise asjaolu enne hagi esitamist ei saa muuta ametisse nimetava asutuse poolt pärast hagi esitamist antud seletustega. Selles staadiumis ei täidaks need seletused enam oma ülesannet, milleks on anda asjaomasele isikule võimalus hinnata hagi esitamise võimalust ning kohtule võimalus kontrollida põhjenduse õigsust. Peale selle rikub võimalus korvata põhjenduse täielikku puudumist pärast hagi esitamist kaitseõigusi, kuna hagejalt võetakse võimalus esitada oma väited põhjenduse vastu, millest ta saab teada alles pärast hagiavalduse esitamist. Nii rikutakse põhimõtet, mis puudutab poolte võrdsust ühenduste kohtus.

(vt punktid 27 ja 28)

Viited:

Euroopa Kohus: 30. oktoober 1974, kohtuasi 188/73: Grassi vs. nõukogu (EKL 1974, lk 1099, punkt 13); 27. oktoober 1977, kohtuasi 121/76: Moli vs. komisjon (EKL 1977, lk 1971, punkt 12); 13. aprill 1978, kohtuasi 75/77: Mollet vs. komisjon (EKL 1978, lk 897, punkt 12); 26. november 1981, kohtuasi 195/80: Michel vs. parlament (EKL 1981, lk 2861, punkt 22); 7. veebruar 1990, kohtuasi C‑343/87: Culin vs. komisjon (EKL 1990, lk I‑225, punktid 13 ja 15); 23. september 2004, kohtuasi C‑150/03 P: Hectors vs. parlament (EKL 2004, lk I‑8691, punkt 50).

Esimese Astme Kohus: 12. veebruar 1992, kohtuasi T‑52/90: Volger vs. parlament (EKL 1992, lk II‑121, punktid 40 ja 41); 20. veebruar 2002, kohtuasi T‑117/01: Roman Parra vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑27 ja II‑121, punkt 32); 11. detsember 2007, kohtuasi T‑66/05: Sack vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 66, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse, kohtuasi C‑38/08 P).