Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

8 päivänä lokakuuta 2008

Asia F-81/07

Florence Barbin

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2006 ylennyskierros – Ansioiden vertailu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Barbin vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan parlamentin tekemän päätöksen olla ylentämättä häntä palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2006 ylennyskierroksella.

Ratkaisu: Parlamentin 20.11.2006 tekemä päätös olla ylentämättä kantajaa vuoden 2006 ylennyskierroksella kumotaan. Parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Ylennys – Ylentämättä jääneen ehdokkaan valitus – Hylkäämispäätös – Perustelujen puuttuminen kokonaisuudessaan

(Henkilöstösääntöjen 25 artiklan toinen kohta, 45 artikla ja 90 artiklan 2 kohta)

Nimittävän viranomaisen ei tarvitse perustella ylennyspäätöksiä ylentämättä jääneiden virkamiesten osalta, mutta sen on sitä vastoin perusteltava päätöksensä ylentämättä jääneen virkamiehen valituksen hylkäämisestä. Tämän hylkäämispäätöksen perustelujen oletetaan olevan yhteneväiset valituksen kohteena olevan päätöksen perustelujen kanssa siten, että ansioiden vertailu on kummassakin samanlainen.

Perustelujen puuttumista kokonaisuudessaan ennen kanteen nostamista ei voida paikata kyseisen viranomaisen esittämillä selityksillä kanteen nostamisen jälkeen. Tässä vaiheessa tällaiset selitykset eivät enää täyttäisi tehtäväänsä eli sen mahdollistamista, että päätöksen adressaatti voi arvioida kanteen nostamisen tarkoituksenmukaisuutta ja tuomioistuin tarkistaa perustelujen oikeellisuuden. Lisäksi mahdollisuus täydentää kokonaan puuttuvia perusteluja kanteen nostamisen jälkeen loukkaisi puolustautumisoikeuksia, sillä kantajalta vietäisiin mahdollisuus esittää perusteitaan perusteluista, joista hän on saanut tiedon vasta kanteen nostamisen jälkeen. Tällä loukattaisiin asianosaisten yhdenvertaisuutta yhteisöjen tuomioistuimissa koskevaa periaatetta.

(ks. 27 ja 28 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 188/73, Grassi v. neuvosto, 30.10.1974 (Kok. 1974, s. 1099, 13 kohta); asia 121/76, Moli v. komissio, 27.10.1977 (Kok. 1977, s. 1971, 12 kohta); asia 75/77, Mollet v. komissio, 13.4.1978 (Kok. 1978, s. 897, 12 kohta); asia 195/80, Michel v. parlamentti, 26.11.1981 (Kok. 1981, s. 2861, 22 kohta); asia C‑343/87, Culin v. komissio, 7.2.1990 (Kok. 1990, s. I‑225, 13 ja 15 kohta) ja asia C‑150/03 P, Hectors v. parlamentti, 23.9.2004 (Kok. 2004, s. I‑8691, 50 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑52/90, Volger v. parlamentti, 12.2.1992 (Kok. 1992, s. II‑121, 40 ja 41 kohta); asia T‑117/01, Roman Parra v. komissio, 20.2.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑27 ja II‑121, 32 kohta) ja asia T‑66/05, Sack/komissio, 11.12.2007 (66 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), valitus vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa, C‑38/08 P.