Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2008. gada 8. oktobrī

Lieta F‑81/07

Florence Barbin

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2006. gada paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru F. Barbēna [F. Barbin] lūdz atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu 2006. gada paaugstināšanā nepaaugstināt viņu AD 12 pakāpē.

Nolēmums: Atcelt Parlamenta 2006. gada 20. novembra lēmumu par prasītājas nepaaugstināšanu 2006. gada paaugstināšanā. Parlaments atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Amatā nepaaugstināta kandidāta sūdzība – Noraidošs lēmums – Pilnīgs pamatojuma trūkums

(Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļā, 45. pants un 90. panta 2. punkts)

Iecēlējinstitūcijai lēmumi par paaugstināšanu amatā attiecībā uz ierēdņiem, kuri netiek paaugstināti, nav jāpamato, bet, savukārt, ir jāpamato lēmums, ar kuru tiek noraidīta amatā nepaaugstinātā ierēdņa sūdzība, šī noraidošā lēmuma pamatojumu uzskatot par vienādu ar lēmuma, pret kuru ir vērsta sūdzība, pamatojumu tā, lai viena un otra nopelnu izvērtējums atbilst.

Pilnīgs pamatojuma trūkums pirms prasības iesniegšanas nevar tikt atspēkots ar minētās iestādes skaidrojumiem, kuri iesniegti pēc prasības celšanas. Šajā stadijā šādi skaidrojumi vairs nepildīs savu funkciju, kas ir ļaut ieinteresētajai personai izvērtēt iespēju iesniegt prasību un tiesai – pārbaudīt pamatojuma pareizību. Turklāt iespēja kompensēt pilnīga pamatojuma trūkumu pēc prasības iesniegšanas pārkāptu tiesības uz aizstāvību, jo prasītājam būtu liegts izvirzīt pamatus saistībā ar pamatojumu, ko viņš uzzinātu tikai pēc prasības pieteikuma iesniegšanas. Būtu pārkāpts pušu vienlīdzības princips Kopienu tiesā.

(skat. 27. un 28. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1974. gada 30. oktobris, 188/73 Grassi/Padome, Recueil, 1099. lpp., 13. punkts; 1977. gada 27. oktobris, 121/76 Moli/Komisija, Recueil, 1971. lpp., 12. punkts; 1978. gada 13. aprīlis, 75/77 Mollet/Komisija, Recueil, 897. lpp., 12. punkts; 1981. gada 26. novembris, 195/80 Michel/Parlaments, Recueil, 2861. lpp., 22. punkts; 1990. gada 7. februāris, C‑343/87 Culin/Komisija, Recueil, I‑225. lpp., 13. un 15. punkts; 2004. gada 23. septembris, C‑150/03 P Hectors/Parlaments, Krājums, I‑8691. lpp., 50. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 12. februāris, T‑52/90 Volger/Parlaments, Recueil, II‑121. lpp., 40. un 41. punkts; 2002. gada 20. februāris, T‑117/01 Roman Parra/Komisija, Recueil FP, I‑A‑27. un II‑121. lpp., 32. punkts; 2007. gada 11. decembris, T‑66/05 Sack/Komisija, Krājums, II‑0000. lpp., 66. punkts, spriedums pārsūdzēts Tiesā – C‑38/08 P.