Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 8. októbra 2008

Vec F‑81/07

Florence Barbin

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2006 – Porovnávacie hodnotenie zásluh“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou F. Barbin navrhuje zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu o jej nepovýšení do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2006

Rozhodnutie: Rozhodnutie Parlamentu z 20. novembra 2006 o nepovýšení žalobkyne v rámci povyšovania za rok 2006 sa zrušuje. Parlament je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Povýšenie – Sťažnosť nepovýšeného uchádzača – Rozhodnutie o zamietnutí – Úplná absencia odôvodnenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2)

Menovací orgán nie je povinný odôvodniť svoje rozhodnutia o povýšení s ohľadom na nepovýšených úradníkov, je naopak povinný odôvodniť svoje rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti nepovýšeného úradníka, pričom odôvodnenie tohto rozhodnutia by sa malo zhodovať s odôvodnením rozhodnutia, proti ktorému sťažnosť smerovala, takže hodnotenie zásluh v jednom aj druhom rozhodnutí vzájomne splývajú.

Úplná absencia odôvodnenia pred podaním žaloby nemôže byť napravená vysvetleniami podanými menovacím orgánom po podaní žaloby. V tomto štádiu také vysvetlenia už neplnia svoju úlohu umožniť dotknutej osobe posúdiť vhodnosť podania žaloby a súdu overiť správnosť odôvodnenia. Navyše za úplnej absencie odôvodnenia by možnosť dodať odôvodnenie po podaní žaloby totiž zasahovala do práva na obranu, pretože žalobca by bol zbavený možnosti predložiť žalobné dôvody proti odôvodneniu, s ktorými sa mohol oboznámiť až po podaní žaloby. Zásada rovnosti účastníkov konania pred súdom Spoločenstva by tým bola porušená.

(pozri body 27 a 28)

Odkaz:

Súdny dvor: 30. októbra 1974, Grassi/Rada, 188/73, Zb. s. 1099, bod 13; 27. októbra 1977, Moli/Komisia, 121/76, Zb. s. 1971, bod 12; 13. apríla 1978, Mollet/Komisia, 75/77, Zb. s. 897, bod 12; 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, Zb. s. 2861, bod 22; 7. februára 1990, Culin/Komisia, C‑343/87, Zb. s. I‑225, body 13 a 15; 23. septembra 2004, Hectors/Parlament, C‑150/03 P, Zb. s. I‑8691, bod 50

Súd prvého stupňa: 12. februára 1992, Volger/Parlament, T‑52/90, Zb. s. II‑121, body 40 a 41; 20. februára 2002, Roman Parra/Komisia, T‑117/01, Zb. VS s. I‑A‑27, II‑121, bod 32; 11. decembra 2007, Sack/Komisia, T‑66/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 66, ktorý je predmetom odvolania na Súdnom dvore, C‑38/08 P