Language of document : ECLI:EU:F:2008:125

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (tretji senat)

z dne 8. oktobra 2008

Zadeva F-81/07

Florence Barbin

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2006 – Primerjalna ocena uspešnosti“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero F. Barbin predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o njenem nenapredovanju v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2006.

Odločitev: Odločba Parlamenta z dne 20. novembra 2006 o nenapredovanju tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2006 se razglasi za nično. Parlamentu se naloži plačilo stroškov.

         Povzetek 

Uradniki – Napredovanje – Pritožba kandidata, ki ni napredoval – Zavrnilna odločba – Popoln neobstoj obrazložitve

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25, drugi odstavek, 45 in 90(2))

Organu za imenovanja ni treba obrazložiti odločb o napredovanju v zvezi z uradniki, ki niso napredovali, mora pa obrazložiti odločbo o zavrnitvi pritožbe uradnika, ki ni napredoval, pri čemer naj bi se obrazložitev te zavrnilne odločbe ujemala z obrazložitvijo odločbe, zoper katero je bila vložena pritožba, tako da se oceni uspešnosti v teh odločbah ujemata.

Popolnega neobstoja obrazložitve pred vložitvijo tožbe ni mogoče nadomestiti s pojasnili navedenega organa po vložitvi tožbe. V tej fazi taka pojasnila ne bi izpolnila svoje naloge, ki je omogočiti zainteresirani osebi, da oceni možnost vložitve tožbe, sodišču pa, da preveri točnost obrazložitve. Poleg tega bi bila s tem, ko bi bilo mogoče popoln neobstoj obrazložitve nadomestiti po vložitvi tožbe, kršena pravica do obrambe, ker tožeča stranka ne bi imela možnosti, da predstavi svoje tožbene razloge v zvezi z obrazložitvijo, s katero bi bila seznanjena šele po vložitvi tožbe. Načelo enakosti strank pred sodiščem Skupnosti bi bilo s tem kršeno.

(Glej točki 27 in 28.)

Napotitev na:

Sodišče: 30. oktober 1974, Grassi proti Svetu, 188/73, Recueil, str. 1099, točka 13; 27. oktober 1977, Moli proti Komisiji, 121/76, Recueil, str. 1971, točka 12; 13. april 1978, Mollet proti Komisiji, 75/77, Recueil, str. 897, točka 12; 26. november 1981, Michel proti Parlamentu, 195/80, Recueil, str. 2861, točka 22; 7. februar 1990, Culin proti Komisiji, C‑343/87, Recueil, str. I‑225, točki 13 in 15; 23. september 2004, Hectors proti Parlamentu, C‑150/03 P, ZOdl., str. I‑8691, točka 50;

Sodišče prve stopnje: 12. februar 1992, Volger proti Parlamentu, T‑52/90, Recueil, str. II‑121, točki 40 in 41; 20. februar 2002, Roman Parra proti Komisiji, T‑117/01, RecFP, str. I‑A‑27 in II‑121, točka 32; 11. december 2007, Sack proti Komisiji, T‑66/05, še neobjavljena v ZOdl., točka 66, zoper katero je bila vložena pritožba pri Sodišču, C‑38/08 P.