Language of document :

Жалба, подадена на 27 септември 2010 г. - Van Asbroeck/Комисия

(Дело F-88/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Белгия) (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника, с което се отхвърля искането на жалбоподателя частично да не се приложи решението на Комисията от 22 октомври 2008 г. за въвеждане на компенсаторна надбавка в полза на длъжностните лица, които са преминали в нова категория преди 1 май 2004 г., да бъде прекласиран в степен D*4/8 със задна дата, считано от 1 май 2004 г., и развитието на кариерата му да бъде адаптирано в съответствие с повишенията, годишните индексации на заплатите и повишенията в стъпка след тази дата

Искания на жалбоподателя

да се прикани ответникът да вземе ясна позиция по отношение на таблицата, изготвена от жалбоподателя за сравнение на действителното му кариерно развитие с това, която би било налице, ако не беше преминал в нова категория преди 1 май 2004 г.,

да се отмени решението на Комисията, с което се отхвърля искането му да не се приложи член 1, параграф 3, трето изречение от решението на Комисията от 22 октомври 2008 г. за въвеждане на компенсаторна надбавка в полза на длъжностните лица, които са преминали в нова категория преди 1 май 2004 г., да бъде прекласиран в степен D*4/8 със задна дата, считано от 1 май 2004 г., и развитието на кариерата му да бъде адаптирано в съответствие с повишенията, годишните индексации на заплатите и повишенията в стъпка след тази дата, и ако е необходимо, да се отмени и решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение за имуществените вреди, чийто размер според жалбоподателя следва да се определи на 13 218,24 EUR, заедно със законната лихва, считано от датата на постановяване на съдебното решение,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________