Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. - Van Asbroeck przeciwko Komisji

(Sprawa F-88/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej oddalającej wniosek skarżącego o częściowe uchylenie stosowania decyzji Komisji z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wprowadzenia rekompensaty na rzecz urzędników, którzy zmienili kategorię przed dniem 1 maja 2004 r., o zmianę jego zaklasyfikowania ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2004 r. do grupy zaszeregowania D*4/8 oraz o odtworzenie ścieżki jego kariery z uwzględnieniem awansów, corocznych waloryzacji i przeniesień na wyższy stopień dotyczących go od tego czasu.

Żądania strony skarżącej

wezwanie strony pozwanej do wyraźnego zajęcia stanowiska w odniesieniu do tabeli, którą skarżący sporządził w celu porównania wzrostu wysokości jego rzeczywistego wynagrodzenia ze wzrostem wysokości wynagrodzenia, które powinien był otrzymywać, gdyby nie zmienił kategorii przed 1 maja 2004 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek o częściowe uchylenie stosowania art. 1 ust. 3 decyzji Komisji z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wprowadzenia rekompensaty na rzecz urzędników, którzy zmienili kategorię przed dniem 1 maja 2004 r., o zmianę jego zaklasyfikowania ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2004 r. do grupy zaszeregowania D*4/8 oraz o odtworzenie ścieżki jego kariery z uwzględnieniem awansów, corocznych waloryzacji i przeniesień na wyższy stopień dotyczących go od tego czasu, a także w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

zasądzenie od pozwanej kwoty ustalonej tymczasowo na 13 218,24 EUR tytułem odszkodowania za szkodę pieniężną wraz z ustalonymi w przepisach odsetkami za zwłokę naliczanymi od dnia wydania wyroku;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________