Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. - Baele i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 190 z 12.8.2006, s.36.