Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 16 септември 2010 г. - Avendano и др./Комисия

(Дело F-45/06)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 143, 17.6.2006 г., стр. 39.