Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2010 r. - Avendano i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 143 z 17.6.2006, s. 39.