Language of document :

Talan väckt den 24 september 2010 - Dubus mot parlamentet

(Mål F-86/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Charles Dubus (Tervuren, Belgien) (ombud: advokaterna E. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats från lönegrad AST 3 till lönegrad AST 4 i befordringsförfarandet 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara parlamentets beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats från lönegrad AST 3 till lönegrad AST 4 i befordringsförfarandet 2009,

som en följd av ogiltigförklaringen, företa en ny jämförelse av kvalifikationer mellan sökanden och övriga kandidater i befordringsförfarandet 2009 och befordra sökanden till lönegrad AST 4 med retroaktiv verkan från den 1 januari 2009 samt betala ränta på förfallen lön med en räntesats motsvarande Europiska centralbankens fastställda referensränta med tillägg av två procentenheter från och med den 1 januari 2009, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________