Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 октомври 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-2/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Социално осигуряване - Здравно осигуряване - Искания за възстановяване на медицински разходи - Отсъствие на увреждащ акт - Правно явно недопустима и явно неоснователна жалба - Член 94 от Процедурния правилник)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представители: G. Cipressa, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Отмяна на решението, с което се отхвърля възстановяване на 100 % от направените от жалбоподателя медицински разходи.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Marcuccio отчасти като явно недопустима и отчасти като явно неоснователна.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати съдебните разноски.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба сумата от 1 500 евро.

____________

1 - ОВ C 63, 13.3.2010 г., стр. 53.