Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 oktober 2010 Marcuccio / Commissie

(Zaak F-2/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Ziektekostenverzekering - Verzoeken om vergoeding van ziektekosten - Ontbreken van bezwarend besluit - Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond - Artikel 94 van Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeker 100 % vergoeding van ziektekosten te geven

Dictum

Het beroep van Marcuccio wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio wordt verwezen in de kosten.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling aan het Gerecht van het bedrag van 1 500 EUR.

____________

1 - PB C 63 van 13/03/2010, blz. 53.