Language of document :

Жалба, подадена на 30 август 2010 г. - Cantisani/Комисия

(Дело F-71/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicola Cantisani (Брюксел, Белгия) (представител: S. de Lannoy, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника, с което се отхвърля подадената от жалбоподателя молба за съдействие във връзка с психически тормоз, и искане за обезщетение за претърпените вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на директора на главна дирекция "Човешки ресурси и администрация" на Комисията от 9 октомври 2009 г. (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09), с което не е уважена молбата за съдействие, подадена от жалбоподателя до Комисията на 29 януари 2009 г.,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение на жалбоподателя за претърпените имуществени и неимуществени вреди вследствие на извършения тормоз,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________