Language of document :

30. augustil 2010 esitatud hagi - Cantisani versus komisjon

(kohtuasi F-71/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicola Cantisani (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. de Lannoy)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata hageja abitaotlus seoses psühholoogilise ahistamisega, ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni personali ja halduse peadirektoraadi direktoraadi 9. oktoobri 2009. aasta otsus (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), millega administratsioon ei pidanud vajalikuks läbi vaadata hageja poolt komisjonile 29. jaanuaril 2009 esitatud abitaotlust;

mõista hageja kasuks välja hüvitis ahistamise tõttu tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________