Language of document :

Beroep ingesteld op 30 augustus 2010 - Cantisani / Commissie

(Zaak F-71/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicola Cantisani (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. de Lannoy, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende afwijzing van verzoekers verzoek om bijstand in verband met psychisch geweld en verzoek om vergoeding van de geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit van de directeur van het directoraat-generaal Personeelszaken en administratie van de Commissie van 9 oktober 2009 (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)) waarbij de administratie zich op het standpunt heeft gesteld dat geen gevolg behoefde te worden gegeven aan het verzoek om bijstand dat verzoeker op 29 januari 2009 bij de Commissie had ingediend;

verzoeker schadeloosstellen voor de materiële en immateriële schade als gevolg van het psychisch geweld;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

____________