Language of document :

Žaloba podaná 30. augusta 2010 - Cantisani/Komisia

(vec F-71/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nicola Cantisani (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. de Lannoy, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o zamietnutí žiadosti o pomoc podanej žalobkyňou v súvislosti s morálnym obťažovaním a návrh na náhradu spôsobenej ujmy

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie riaditeľa Generálneho riaditeľstva Personál a administratíva Komisie z 9. októbra 2009 (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), ktorým administratíva zamietla žiadosť o pomoc predloženú žalobkyňou 29. januára 2009 Komisii,

nahradiť žalobkyni majetkovú a nemajetkovú ujmu spôsobenú z dôvodu morálneho obťažovania,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________