Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 september 2010 - AE / Commissie

(Zaak F-79/09)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten - Artikel 73 van het Statuut - Weigering om te erkennen dat ziekte door het beroep is veroorzaakt - Overgevoeligheid voor elektromagnetische velden)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AE (Muchamiel, Spanje) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Currall en D. Martin, gemachtigden, vervolgens J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van, enerzijds, het op 16 januari 2009 ontvangen besluit van het TABG van 15 december 2008 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om erkenning van zijn aandoening als beroepsziekte in de zin van artikel 73 van het Statuut en, anderzijds, voor zover nodig, het besluit van 11 juni 2009 tot afwijzing van verzoekers klacht. Verzoek om betaling van een vergoeding van 12 000 EUR voor de geleden immateriële schade.

Dictum

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 000 EUR aan verzoeker.

De overige vorderingen worden afgewezen.

De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten één vierde van verzoekers kosten dragen.

Verzoeker zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________