Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 września 2010 r. - AE przeciwko Komisji

(Sprawa F-79/09)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zabezpieczenie społeczne - Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych - Artykuł 73 regulaminu pracowniczego - Odmowa uznania zawodowego charakteru choroby - Nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AE (Muchamiel, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy, następnie J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego z dnia 15 grudnia 2008 r., otrzymanej w dniu 16 stycznia 2009 r., oddalającej wniosek skarżącego o uznanie za chorobę zawodową w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego dolegliwości, która go dotknęła, a po drugie, w razie potrzeby, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 11 czerwca 2009 r. oddalającej zażalenie skarżącego. Żądanie zapłaty 12 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

Komisja Europejska zostaje obciążona zapłatą na rzecz AE kwoty 2000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, jedną czwartą kosztów poniesionych przez skarżącego.

Skarżący pokrywa trzy czwarte swoich kosztów.

____________