Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 14 september 2010 - AE mot kommissionen

(Mål F-79/09)

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Olycksfallsförsäkring och yrkessjukdomsförsäkring - Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna - Vägran att erkänna en sjukdom som yrkesskada - Överkänslighet för elektromagnetiska fält)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AE (Muchamiel, Spanien) (ombud: L. Levi och M. Vandenbussche, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och D. Martin, därefter J. Currall och J. Baquero Cruz)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring dels av tillsättningsmyndighetens beslut av den 15 december 2008, mottaget den 16 januari 2009, att avslå sökandens ansökan om att den åkomma han lider av ska erkännas som yrkessjukdom i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och, i den mån det behövs, av tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 juni 2009 att avslå sökandens klagomål. Begäran om skadestånd med 12 000 euro för den ideella skada sökanden lidit.

Domslut

Europeiska kommissionen ska erlägga 2 000 euro till AE.

Talan i övrigt ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader.

Sökanden ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.

____________