Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 14 септември 2010 г. - Da Silva Pinto Branco/Съд

(Дело F-52/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Наемане на работа - Длъжностно лице в изпитателен срок - Уволнение след изтичане на изпитателния срок - Право на защита - Оценка на способностите - Съдебен контрол)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Delfina Da Silva Pinto Branco (Люксембург, Люксембург) (представители: M. Erniquin и C. Defago, адвокати)

Ответник: Съд (представител: M. A. V. Placco)

Предмет

Искане първо за отмяна на решението за уволнение на жалбоподателката. След това искане за титуляризирането ѝ или, при условията на евентуалност, за възстановяването ѝ в качеството на длъжностно лице в срок за изпитване. Накрая, искане за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-жа Da Silva Pinto Branco да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 244, 10.10.2009 г., стр. 16.