Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 14. september 2010 - Da Silva Pinto Branco mod Domstolen

(Sag F-52/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ansættelse - tjenestemand på prøve - afskedigelse ved prøveperiodens udløb - ret til kontradiktion - bedømmelse af egnetheden- domstolsprøvelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats M. Erniquin og C. Defago)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Domstol (ved M.A.V. Placco, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Først en påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren. Dernæst en påstand om, at hun fastansættes, eller, subsidiært, genindsættes i sin funktion som tjenestemand på prøve. Endelig en påstand om betaling af et beløb i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som hun har lidt.

Konklusion

Den Europæiske Unions Domstol frifindes.

Da Silva Pinto Branco betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 244 af 10.10.2009, s. 16.