Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 september 2010 - Da Silva Pinto Branco / Hof van Justitie

(Zaak F-52/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanwerving - Ambtenaar op proef - Ontslag aan einde van proeftijd - Rechten van de verdediging - Beoordeling van geschiktheid - Rechterlijke controle)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: M. Erniquin en C. Defago, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie (vertegenwoordiger: A. V. Placco, gemachtigde)

Voorwerp

Ten eerste, nietigverklaring van het besluit om verzoekster te ontslaan. Ten tweede, verzoek om haar in vaste dienst aan te stellen of, subsidiair, haar weer aan te stellen als ambtenaar op proef. Ten derde, verzoek om betaling van een vergoeding voor de geleden immateriële schade.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Da Silva Pinto Branco zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 244 van 10/10/2009, blz. 16.