Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 14 септември 2010 г. - Rossi Ferreras/Комисия

(Дело F-85/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Годишно оценяване за 2001/2002 гг. - Доклад за кариерно развитие - Изпълнение на решение за отмяна - Последици от оттеглянето на акт - Определяне на целите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Francisco Rossi Ferreras (Люксембург, Люксембург) (представител: F. Frabetti, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и C. Berardis-Kayser)

Предмет

Искане за отмяна на доклада за кариерно развитие на жалбоподателя за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2002 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Rossi Ferreras.

Осъжда г-н Rossi Ferreras да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 312, 19.12.2009 г., стр. 45.