Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 14. septembra 2010 - Rossi Ferreras/Komisia

(vec F-85/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Hodnotené obdobie 2001/2002 - Hodnotenie služobného postupu - Vykonanie rozsudku o zrušení - Dôsledky späťvzatia aktu - Stanovenie cieľov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Francisco Rossi Ferreras (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002

Výrok rozsudku

1.    Žaloba Francisca Rossiho Ferrerasa sa zamieta.

2.    Francisco Rossi Ferreras znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009, s. 45.