Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 май 2010 г. - Nanopoulos/Комисия

(Дело F-30/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Компетентност на Съда на публичната служба - Допустимост - Увреждащ акт - Извъндоговорна отговорност - Изтичане на информация в пресата - Принцип на презумпцията за невиновност - Неимуществена вреда - Решение за започване на дисциплинарно производство - Явна грешка в преценката - Задължение за съдействие - Член 24 от Правилника)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Fotios Nanopoulos (Itzig, Люксембург) (представители: V. Christianos, D. Gouloussis и V. Vlassi, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално J. Currall и K. Herrmann, впоследствие J. Currall и K. Herrmann, подпомагани от E. Bourtzalas и I. Antypas, avocats)

Предмет

Осъждане на Комисията да заплати на ищеца парична сума като обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушението на основните му права, засягащо неговата чест и добро име.

Диспозитив

Осъжда Европейската комисия да заплати на г-н Nanopoulos сумата от 90 000 EUR.

Отхвърля иска в останалата му част.

Европейската комисия понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 171, 5.7.2008 г., стр. 50.