Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. května 2010 - Nanopoulos v. Komise

(Věc F-30/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Pravomoc Soudu pro veřejnou službu - Přípustnost - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Mimosmluvní odpovědnost - Úniky informací v tisku - Zásada presumpce neviny - Nemajetková ujma - Rozhodnutí o zahájení disciplinárního řízení - Zjevně nesprávné posouzení - Povinnost poskytnout pomoc - Článek 24 služebního řádu"

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Fotios Nanopoulos (Itzig, Lucembursko) (zástupci: V. Christianos, D. Gouloussis a V. Vlassi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a K. Herrmann, poté J. Currall a K. Herrmann, zmocněnci, ve spolupráci s E. Bourtzalasem a I. Antypasem, advokáti)

Předmět věci

Uložení Komisi zaplatit žalobci částku jako náhradu škody, kterou utrpěl z důvodu porušení svých základních práv škodící jeho cti a dobré pověsti.

Výrok rozsudku

Evropské komisi se ukládá zaplatit F. Nanopoulosovi částku ve výši 90 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropské komisi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 171, 5.7.2008, s. 50.