Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2010 r. - Nanopoulos przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/08)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej - Dopuszczalność - Akt niekorzystny - Odpowiedzialność pozaumowna - Przecieki do prasy - Zasada domniemania niewinności - Krzywda - Decyzja o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek wspomagania - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci V. Christianos, D. Gouloussis i V. Vlassi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i K. Herrmann, następnie J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów E. Bourtzalasa i I. Antypas)

Przedmiot sprawy

Zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną z uwagi na naruszenie jego podstawowych praw wymierzone w jego dobre imię i reputację.

Sentencja wyroku

Komisja Europejska zapłaci Fotiosowi Nanopoulosowi kwotę 90 000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 171 z 5.7.2008, s. 50.