Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. mája 2010 - Nanopoulos/Komisia

(vec F-30/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Právomoc Súdu pre verejnú službu - Prípustnosť - Akt spôsobujúci ujmu - Mimozmluvná zodpovednosť - Úniky informácií v tlači - Zásada prezumpcie neviny - Nemajetková ujma - Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania - Zjavne nesprávne posúdenie - Povinnosť poskytnúť pomoc - Článok 24 služobného poriadku)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxembursko) (v zastúpení: V. Christianos, D. Gouloussis a V. Vlassi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a K. Herrmann, neskôr J. Currall a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci E. Bourtzalas a I. Antypas, advokáti)

Predmet veci

Zaviazanie Komisie na zaplatenie peňažnej sumy žalobcovi ako náhrady škody spôsobenej porušením jeho základných práv, ktoré sa týkalo ujmy na cti a poškodenia jeho povesti

Výrok rozsudku

1.    Európska komisia je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 90 000 eur.

2.    Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európska komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008, s. 50.