Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 maj 2010 - Nanopoulos mot kommissionen

(Mål F-30/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Personaldomstolens behörighet - Upptagande till sakprövning - Rättsakt som går någon emot - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Läckor i pressen - Principen om oskuldspresumtion - Ideell skada - Beslut att inleda ett disciplinärt förfarande - Uppenbart oriktig bedömning - Biståndsskyldighet - Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxemburg) (ombud: advokaterna V. Christianos, D. Gouloussis och V. Vlassi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och K. Herrmann, därefter J. Currall och K. Herrmann, biträdda av advokaterna E. Bourtzalas och I. Antypas)

Saken

Talan om förpliktande av kommissionen att till sökanden utge ekonomisk ersättning för den skada denne har lidit genom åsidosättande av hans grundläggande rättigheter, vilket har lett till att hans ära och anseende har kränkts

Domslut

Europeiska kommissionen förpliktas att utge 90 000 euro till Fotios Nanopoulos.

Talan ogillas i övriga delar.

Europeiska kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 171, 5.7.2008, s. 50.