Language of document : ECLI:EU:C:2010:90

Sag C-381/08

Car Trim GmbH

mod

KeySafety Systems Srl

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof)

»Retternes kompetence på det civil- og handelsretlige område – forordning (EF) nr. 44/2001 – artikel 5, nr. 1), litra b) – kompetence i sager om kontraktforhold – fastlæggelse af opfyldelsesstedet for forpligtelsen – kriterier til sondring mellem »salg af varer« og »levering af tjenesteydelser««

Sammendrag af dom

1.        Retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning nr. 44/2001 – specielle kompetenceregler – kompetence i sager om kontraktforhold i henhold til artikel 5, nr. 1), litra b)

[Rådets forordning nr. 44/2001, art. 5, nr. 1), litra b)]

2.        Retligt samarbejde i civile sager – retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – forordning nr. 44/2001 – specielle kompetenceregler – kompetence i sager om kontraktforhold i henhold til artikel 5, nr. 1), litra b), første led

[Rådets forordning nr. 44/2001, art. 5, nr. 1), litra b), første led]

1.        Artikel 5, nr. 1), litra b), i forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at aftaler om levering af varer, som først skal fremstilles eller frembringes, uanset at ordregiver har opstillet særlige krav vedrørende fremskaffelse, forarbejdning og levering af de genstande, der skal fremstilles, uden at materialet er blevet leveret af denne, og hvor leverandøren er ansvarlig for varens kvalitet og for, at den er i overensstemmelse med aftalen, skal klassificeres som »salg af varer« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i forordningens artikel 5, nr. 1), litra b), første led.

Da forordning nr. 44/2001 som tilknytningskriterium for den kompetente ret for aftaler om salg af varer og aftaler om levering af tjenesteydelser henviser til disse aftalers karakteristiske forpligtelse, skal disse kvalificeres som henholdsvis »salg af varer« i henhold til forordningens artikel 5, nr. 1), litra b), første led, eftersom den karakteristiske forpligtelse er levering af et gode, og som »levering af tjenesteydelser« i henhold til nævnte artikel 5, nr. 1), litra b), andet led, eftersom den karakteristiske forpligtelse er udførelse af en tjenesteydelse.

Ved fastlæggelsen af den karakteristiske forpligtelse for en aftale om levering af varer, som først skal fremstilles eller frembringes, når ordregiveren har opstillet særlige krav vedrørende fremskaffelse, forarbejdning og levering af varerne, ændrer den omstændighed, at den vare, der skal leveres, først skal fremstilles eller frembringes, ikke den omhandlede aftales kvalifikation som købsaftale. Andre omstændigheder som for det første, at ordregiveren ikke leverer materialet, og for det andet leverandørens ansvar for varens kvalitet og for, at den er i overensstemmelse med aftalen, peger i retning af en kvalifikation af aftalen som »en aftale om salg af varer«.

(jf. præmis 31-33, 38, 40, 42 og 43 samt domskonkl. 1)

2.        Artikel 5, nr. 1), litra b), første led, i forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at stedet, hvor varerne er blevet eller skulle have været leveret i henhold til aftalen i forbindelse med forsendelseskøb, skal fastlægges på grundlag af kontraktbestemmelserne.

Hvis det ikke er muligt at fastlægge leveringsstedet på dette grundlag uden at henholde sig til den materielle ret, som finder anvendelse på kontrakten, er dette sted det sted, hvor varerne fysisk overdrages til køberen, hvorved han får eller skulle have fået den faktiske råderet over disse varer på salgstransaktionens endelige bestemmelsessted. Dette kriterium svarer bedst til forordningens tilblivelseshistorie, formål og opbygning med hensyn til »leveringsstedet«, jf. dennes artikel 5, nr. 1), litra b), første led. Det giver en høj grad af forudsigelighed og opfylder formålet om nærhed, idet det sikrer et snævert tilknytningsled mellem kontrakten og den ret, som skal dømme i sagen. Det grundlæggende formål med en aftale om salg af varer er desuden overdragelsen af disse fra sælgeren til køberen, som er en transaktion, der først er fuldt ud gennemført, når varerne er ankommet til deres endelige bestemmelsessted.

(jf. præmis 46, 55-57 og 60-62 samt domskonkl. 2)