Language of document : ECLI:EU:C:2010:90

Lieta C‑381/08

Car Trim GmbH

pret

KeySafety Systems Srl

(Bundesgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Jurisdikcija civillietās un komerclietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Jurisdikcija līgumtiesību jomā – Saistību izpildes vietas noteikšana – Atšķirības starp “preču tirgošanu” un “pakalpojumu sniegšanu” kritēriji

Sprieduma kopsavilkums

1.        Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un spriedumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula Nr. 44/2001 – Īpašā jurisdikcija – Jurisdikcija līgumtiesību jomā 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē

(Padomes Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2.        Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un spriedumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula Nr. 44/2001 – Īpašā jurisdikcija – Jurisdikcija līgumtiesību jomā 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā ievilkuma izpratnē

(Padomes Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais ievilkums)

1.        Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka līgumi, kuru priekšmets ir saražojamu vai izgatavojamu preču piegāde, lai gan pircējs ir izteicis konkrētas prasības par preču ieguvi, apstrādi un piegādi un nav piegādājis materiālus, un piegādātājs ir atbildīgs par preces kvalitāti un atbilstību līgumam, ir jākvalificē kā “preču tirgošana” šīs regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā ievilkuma izpratnē.

Šajā sakarā, ņemot vērā, ka saskaņā ar Regulu Nr. 44/2001 kā kritērijs saiknei ar kompetento tiesu preču pārdevuma līgumiem un pakalpojumu sniegšanas līgumiem ir šos līgumus raksturojošās saistības, šie līgumi tiek attiecīgi kvalificēti kā attiecīgi “preču tirgošana” šīs regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā ievilkuma izpratnē, tā kā raksturojošā saistība ir preces piegāde, un “pakalpojuma sniegšana” minētā 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrā ievilkuma izpratnē, tā kā raksturojošās saistības ir pakalpojuma sniegšana.

Lai noteiktu līguma par saražojamu vai izgatavojamu preču piegādi raksturojošās saistības, lai gan pircējs ir izteicis konkrētas prasības par preču ieguvi, apstrādi un piegādi, fakts, ka piegādājamā prece vispirms ir jāsaražo vai jāizgatavo, negroza attiecīgā līguma kvalificēšanu par pirkuma līgumu. Turklāt tādi citi faktori kā, pirmkārt, pircējs nav piegādājis materiālus un, otrkārt, piegādātāja atbildība par preču kvalitāti un atbilstību ir norādes, lai šādu līgumu kvalificētu kā “preču tirgošanas līgumu”.

(sal. ar 31.–33., 38., 40., 42. un 43. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka pārdevuma ar piegādi gadījumā vieta, kurā saskaņā ar līgumu preces tika piegādātas vai tās būtu bijis jāpiegādā, ir jānosaka, pamatojoties uz šī līguma noteikumiem.

Ja šādi nav iespējams noteikt piegādes vietu, neatsaucoties uz līgumam piemērojamām materiālajām tiesībām, piegādes vieta ir tā, kurā ir notikusi fiziskā preču nodošana, ar kuru pircējs ir ieguvis vai tam būtu bijis jāiegūst faktiska vara pār šīm precēm pirkuma darījuma galamērķī. Šis kritērijs vislabāk atbilst regulas izcelsmei, mērķiem un sistēmai kā “piegādes vieta” tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmā ievilkuma izpratnē. Šajā sakarā tas ir ļoti paredzams un atbilst tuvumā esamības mērķim, jo nodrošina, ka pastāv cieša saikne starp līgumu un tiesu, kurā celta prasība saistībā ar līguma izpildi. Turklāt preču tirgošanas līguma pamatmērķis ir to nodošana no pārdevēja pircējam; darbība, kas ir pilnībā izpildīta tikai tad, kad šīs preces ir nonākušas savā galamērķī.

(sal. ar 46., 55.–57. un 60.–62. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)