Language of document : ECLI:EU:C:2010:90

Vec C‑381/08

Car Trim GmbH

proti

KeySafety Systems Srl

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesgerichtshof)

„Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Článok 5 bod 1 písm. b) – Právomoc v zmluvných veciach – Určenie miesta zmluvného plnenia – Kritériá rozlišujúce ‚predaj tovaru‘ od ‚poskytnutia služieb‘“

Abstrakt rozsudku

1.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc v zmluvných veciach v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b)

[Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 5 bod 1 písm. b)]

2.        Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie č. 44/2001 – Osobitné právomoci – Právomoc v zmluvných veciach v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky

[Nariadenie Rady č. 44/2001, článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka]

1.        Článok 5 bod 1 písm. b) nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že zmluvy, ktorých predmetom je dodanie tovaru, ktorý sa má vyhotoviť alebo vyrobiť, sa majú napriek tomu, že si kupujúci stanovil určité požiadavky týkajúce sa zaobstarania, spracovania a dodania tovaru bez toho, aby poskytol materiál, a že dodávateľ je zodpovedný za kvalitu a súlad tovaru so zmluvou, kvalifikovať ako „predaj tovaru“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia.

V tejto súvislosti, keďže nariadenie č. 44/2001 ponecháva zmluvám o predaji tovaru a zmluvám o poskytovaní služieb záväzok charakteristický pre tieto zmluvy ako kritérium na určenie súdnej právomoci, uvedené zmluvy sa kvalifikujú ako „predaj tovaru“ v zmysle článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky nariadenia, pokiaľ je charakteristickým záväzkom dodávka tovaru a ako „poskytnutie služieb“ v zmysle uvedeného článku 5 bodu 1 písm. b) druhej zarážky, pokiaľ je charakteristickým záväzkom poskytnutie služieb.

Na určenie charakteristického záväzku zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru, ktorý sa má vyhotoviť alebo vyrobiť, ak si kupujúci stanovil určité požiadavky týkajúce sa zaobstarania, spracovania a dodania tovaru, skutočnosť, že tovar, ktorý sa má dodať, sa musí vopred vyhotoviť alebo vyrobiť, nemení kvalifikáciu predmetnej zmluvy ako zmluvy o predaji tovaru. Okrem toho ďalšie prvky ako na jednej strane, keď kupujúci materiál nedodal, a na druhej strane zodpovednosť dodávateľa za kvalitu a súlad tovaru predstavujú dôkazy, ktoré vedú v prospech kvalifikácie takejto zmluvy ako „zmluvy o predaji tovaru“.

(pozri body 31 – 33, 38, 40, 42, 43, bod 1 výroku)

2.        Článok 5 bod 1 písm. b) prvá zarážka nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade zásielkového predaja sa má miesto, kam sa podľa zmluvy tovar dodal alebo mal dodať, určiť na základe ustanovení tejto zmluvy.

Ak na základe týchto ustanovení nie je možné určiť miesto dodania bez odvolania sa na hmotné právo uplatniteľné na zmluvu, je týmto miestom miesto fyzického odovzdania tovaru, ktorým kupujúci získal alebo mal získať právo skutočne nakladať s týmto tovarom v konečnom mieste určenia predaja. Toto kritérium totiž najlepšie zodpovedá vzniku, cieľom a systému nariadenia ako „miesto dodania“ v zmysle jeho článku 5 bodu 1 písm. b) prvej zarážky. Predstavuje v tomto ohľade vysokú predvídateľnosť a zodpovedá tiež cieľu blízkosti, keďže zaručuje existenciu blízkej väzby medzi zmluvou a súdom príslušným na jej preskúmanie. Navyše základným cieľom zmluvy o predaji tovaru je jeho odovzdanie kupujúcemu predávajúcim, pričom je toto plnenie skončené len v prípade dopravenia uvedeného tovaru do jeho konečného miesta určenia.

(pozri body 46, 55 – 57, 60 – 62, bod 2 výroku)